دکتر نفیسه رفیعی

rafiei@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
پژوهش در حوزه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت ، طراحی دوره های آموزش کارآفرینی ،فرایند یاددهی و یادگیری نیروی انسانی
اصفهان - قهدریجان
استادیار
علوم تربیتی
دانشگاه اصفهان کارشناسی علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی13751379
دانشگاه الزهرا(س)کارشناسی ارشد علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی13801383
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان دکتری علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی13931397
آموزشیدانشگاه شهید بهشتی تهران مسئول تحصیلات تکمیلی گروه فنی و مهندسی13831385
آموزشیدانشگاه اصفهان پژوهشگر واحد پژوهش دانشگاه اصفهان 13851386
آموزشیدانشگاه پیام نور استان اصفهان عضو هیات علمی .استاد مشاور .داور مقالات علمی و مدیرعلمی همایش های علمی 13861399
اجراییانجمن مطالعات برنامه درسی ایرانعضو هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران 14011404
اجراییانجمن مطالعات برنامه درسی ایرانسردبیرفصلنامه خبری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران 14011404
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی9 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه26 مورد مشاهده
تولید محتوای الکترونیکی کتاب آمار استنباطی1393محتوا 
(كاربردي) بررسي راهكارهاي توسعه فرهنگي ،اجتماعي شهرستان فريدن کارفرماي طرح: فرمانداري فريدن ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي ميزان آگاهي و علاقه نسبت به مفاهيم شهيد ،شهادت وايثار در بين دانش آموزان كل كشور بختيار نصرآبادي حسنعلي ناظر علمی :
مهارت در حوزه پژوهشهای کمی و کیفی ، طراحی دوره های مختلف آموزشی ، طراحی دوره های آموزش کارآفرینی و ایده پردازی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :