محمدرضا نقوی

mr_naghavi@pnu.ac.ir
mr_naghavi@ymail.com
https://scholar.google.com/citations?user=M3Ff3dYAAAAJ&hl=en
https://www.researchgate.net/profile/Mohammad_Naghavi2
آذربایجان شرقی - هشترود
استادیار
علوم کشاورزی
دانشگاه شهید چمران اهوازکارشناسیزراعت و اصلاح نباتات13831387
دانشگاه تبریزکارشناسی ارشداصلاح نباتات13871389
دانشگاه تبریزدکتری تخصصی (PhD)ژنتیک بیومتری13891393
دانشگاه Tuscia ایتالیافرصت مطالعاتی شش ماههپروتئومیکس13921393
آموزشیدانشگاه پیام نور آذربایجان شرقیمدرس 1390تاکنون
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی-منطقه 4مسوول امور پژوهشی واحد1394تاکنون
آموزشیدانشگاه پیام نور آذربایجان شرقیعضو شورای آموزشی-پژوهشی تحصیلات تکمیلی رشته کشاورزی13951403
آموزشیدانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقیعضو شورای پژوهشی استان13981401
مدیریتیدانشگاه پیام نور مرکز هشترودسرپرست14011402
رتبه های علمی کسب شده و جوایز9 مورد مشاهده
مدیر مسئول، سردبیر و یا عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی - پژوهشی معتبر2 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها43 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC8 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI7 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی19 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه4 مورد مشاهده
ویرایش علمی و طراحی آموزشی کتب4 مورد مشاهده
طرح آزمایش های کشاورزی1398تالیفدانشگاه پیام نور
مطالعه مکانیسم مولکولی ارقام متحمل و حساس جو تحت زمان های مختلف بعد از اعمال تنش شوری با استفاده از تجزیه پروتئوم  ناظر علمی :
بررسی صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در برخی ارقام کلزا تحت تنش شوری  ناظر علمی :
. بررسی روند تغییرات پاسخ مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ارقام متحمل و حساس کلزای پاییزه تحت تیمارهای مختلف تنش شوری و تجزیه پروتئوم آنها  ناظر علمی :
مطالعه تغییرات مورفو-فیزیولوژی و الگوی پروتئینی ارقام متحمل و حساس گندم تحت تنش شوری با استفاده از روش پروتئومیکس  ناظر علمی :
بررسی روند تغییرات پاسخ فیزیولوژیکی و پروتئینی ارقام متحمل و حساس گندم و کلزا تحت تیمارهای مختلف تنش خشکی با استفاده از روش پروتئومیکس  ناظر علمی :
مطالعه تجزیه پروتئوم ارقام متحمل و حساس گندم و کلزا تحت تنش شوری. معروف خلیلی ناظر علمی :
مطالعه تنوع ژنتیکی و روابط صفات ارقام گندم پاییزه تحت تنش خشکی با استفاده از روشهای پیشرفته آماریمعروف خلیلی ناظر علمی :
نرم افزارهاي تخصصي Statistica-SPSS-MSTATC-Quattro pro-Systat-SAS (محاسبات ماتريس درSAS) و نرم افزار مولكولي (پروتئوميك) Melanie
گرفتن گواهی جهت همکاری در زمینه کشاورزی از موسسه کانادایی
گذراندن دوره هاي ICDL مقدماتي و پيشرفته
گذراندن دوره آموزش نرم افزار مدیریت تحقیق (EndNOTe)،
گذراندن دوره پرورش قارچ خوراکی دکمه ای (تکمه ای) و صدفی،
گذراندن دوره استخراج DNA، الکتروفورز ، PCR و کشت بافت
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :