نقی دادرسی

n_dadrasi@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
آذربایجان غربی - ماکو
استادیار
گروه معارف اسلامی
دانشگاه تبریزکارشناسیتاریخ13781381
پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی کارشناسی ارشدتاریخ انقلاب اسلامی13821385
دانشگاه پیام نور- مرکز تحصیلات تکمیلیدکتریتاریخ ایران اسلامی13881394
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز خوی رئیس مرکز13961399
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز ماکورئیس مرکز14011401
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه3 مورد مشاهده
انقلاب اسلامی در خوی1388تالیف 
(بنيادي) بررسي مقايسه اي بهداشت رواني در اسلام و مكاتب روانشناسي   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :