ناصر ویسی

naser207@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
آموزشی، اجتماعی، ایده پردازی
کرمانشاه - هرسین
مربی
علوم تربیتی
علامه طباطباییکارشناسی و کارشناسی ارشدعلوم تربیتی13771384
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه10 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) رابطه حضور در كلاس با پيشرفت تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور 1392.02.01 1392.12.06  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي سوالات پايان ترم رشته علوم تربيتي بر اساس حيطه شناختي بلوم 1387.09.17 1387.12.10  ناظر علمی :
(كاربردي) عوامل موثر بر استرس شغلي اساتيد دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 1387.12.15 1388.09.15  ناظر علمی :
(كاربردي) رابطه خودپنداره، انگيزش پيشرفت و عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور در سال تحصيلي93-1392 1392.11.09 1392.12.06  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :