نسیم روشنی

Roshaninasim@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
ایلام - ایلام
مربی
علوم کشاورزی
دانشگاه آزاد ایلامکارشناسیمهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی8285
دانشگاه علوم و تحقیقات تهرانکارشناسی ارشدمهندسی کشاورزی- ترویج و آموزش کشاورزی8689
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه5 مورد مشاهده
تجاري سازي عاملي موثر در خلق ارزش و ثروت در پارك علم و فناوري1395تالیفنگارستان غرب
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :