na_zamani2000@yahoo.com
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
علوم اعصاب، حافظه، یادگیری، الکتروفیزیولوژی، ثبت تک واحدی
دانشگاه پیام نور مرکز نهاوند
مربی
زیست شناسی
دانشگاه اصفهانکارشناسیزیست شناسی- علوم جانوری13741378
دانشگاه رازیکارشناسی ارشدزیست شناسی- فیزیولوژی جانوری13801383
دانشگاه شهید چمران اهوازدکتری تخصصیزیست شناسی- فیزیولوژی جانوری13921397
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها19 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC5 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه2 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(مجری طرح) بررسي ميزان شيوع و تاثير برخي فاكتورها بر هيپوتيروئيدي مادرزادي در شهرستان بروجرد در سال 1387 1388.08.25 1388.12.23نسترن زمانی ناظر علمی : دکتر یوسف گلشنی
بررسی رفتاری و الکتروفیزیولوژی حافظه
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :

موضوع پیام :
متن پیام :