نواب قبادی

navabd21@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
آموزش،پزوهش
همدان - بهار
مربی
کشاورزی-
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرجدکتری حرفه ایدامپزشکی13821388
اجراییدنشگاه پیام نورمرکز بهاررابط رشته کشاورزی دانشگاه پیام نور مرکز بهار13891390
اجراییدنشگاه پیام نورمرکز بهارمسئول آزمایشگا ه های دانشگاه پیام نورمرکز بهار13891392
مدیریتیدانشگاه پیام نوراستان همدانرئیس آزمایشگاه های قطبی استان همدان13961399
اجراییدنشگاه پیام نوراستان همدانعضو شورای کارآفرینی دنشگاه پیام نوراستان همدان13981399
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی5 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه18 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) اندازه گيري وضعيت موادمعدني كم مصرف روي،مس،كبالت،سلنيوم وآهن دربرههاي چراگاهي بهار همدان 1392.02.14 1392.06.14  ناظر علمی :
دامپزشکی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :