عباس نیک آبادی

a_neekabadi@pnu.ac.ir
neekabadi@gmail.com
تدریس، مطالعه، پژوهش، کوهنوردی
لرستان - الیگودرز
مربی
کامپیوتر و فناوری اطلاعات
دانشگاه اصفهانکارشناسیمهندسی کامپیوتر (سخت افزار)13781383
دانشگاه صنعتی اصفهانکارشناسی ارشدمعماری سیستم های کامپیوتری13831385
اجراییدانشگاه پیام نور الیگودرزنماینده مدیر گروه فنی مهندسی1391-
مدیریتیدانشگاه پیام نور واحد ازنامسئول امور جاری13921393
نشریات یا مجلات فاقد نمایه7 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :