دکتر افسانه نیکوکار

anikoukar@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
البرز - ماهدشت
دانشیار
اقتصاد و مدیریت کشاورزی
فردوسی مشهدکارشناسی مهندسی اقتصاد کشاورزی13751379
تهرانکارشناسی ارشدمهندسی اقتصاد کشاورزی13791381
تهراندکترای تخصصیاقتصاد کشاورزی- سیاست و توسعه کشاورزی13811386
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی12 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه10 مورد مشاهده
جزوه مدیریت تولید و فعالیت های کشاورزی برای دانشجویان کارشناسی ارشد1391تالیف 
مدیریت تولید و فعالیت های کشاورزی1391تالیف 
(كاربردي) الگوي انتقال مكاني قيمت، حاشيه بازاريابي و همگرايي بازار پسته در ايران دورانديش آرش کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) برآورد كارايي واحدهاي گاوداري شيري، مطالعه موردي: خراسان شمالي دورانديش آرش ، حسين زاده مسعود کارفرماي طرح: معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه فردوسي مشهد ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :