علی نوروزی مبارکه

a.noroozi@gmail.com
09131250060
a.noroozi@gmail.com
noroozi@pnu.ac.ir
هرمزگان - کیش
استادیار
مدیریت
دانشگاه اصفهانکارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی13851387
مرکز تحصیلات تکمیلی و دکتری پیام نور تهراندکتریمدیریت بازرگانی13881392
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :