دکتر محمد پورحمداله

*****
*****
آذربایجان شرقی - مراغه
استادیار
علوم انسانی