امید لطفی فر

omidlotfifar@pnu.ac.ir
omidlotfifar@yahoo.com
تهران - تهران
استادیار
علوم و مهندسی کشاورزی
دانشگاه تهراندکترای تخصصیاکولوژی گیاهان زراعی13881393
اجراییدفتر تحقیقات و خدمات پژوهش و فناوریمعاون مدیرکل1396 
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی15 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه4 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :