پریسا زارع

parisa.zare@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
علوم تربیتی، حوزه مطالعات برنامه درسی، روانشناسی و علوم اجتماعی
فارس - خرامه
استادیار
علوم تربیتی
شهیدباهنر کرمانکارشناسیآموزش و پرورش پیش دبستان و دبستان13791382
شهیدباهنر کرمانکارشناسی ارشدبرنامه ریزی درسی13831386
دانشگاه شیرازدکترابرنامه ریزی درسی13921397
آموزشیدانشگاه پیام نورتدریس و تحقیق و پژوهش13881402
آموزشیدانشگاه پیام نورآموزشی، پژوهشی، امور فرهنگی13881402
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی5 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه13 مورد مشاهده
برنامه درسی نال، نواندیشی و بسط مفهومی1398تالیفانتشارات آوای نور
(كاربردي) گردآوري، تدوين و طبقه بندي بازيهاي بومي و محلي جنوب استان كرمان کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) گردآوري و تدوين بازيهاي بومي و محلي جنوب استان كرمان و كاربرد آموزشي ان در مراكز پيش دبستاني و دبستاني کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
حوزه برنامه ریزی درسی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :