پیمان غیاثوند

p.ghiasvand@gmail.com
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
گیلان - منجیل
استادیار
ریاضی
گیلانکارشناسیریاضی13771381
گیلانکارشناسی ارشدریاضی محض13811383
مرکز تحصیلات تکمیلی و دکتریدکتریابرساخترهای جبری و جبرهای مرتب شده13891395
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه13 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :