دکتر رجب اکبرزاده

r_akbarzadeh@pnu.ac.ir
09128516522
02537203615
rajab.akbarzadeh@yahoo.com
تدریس ، مطالعه ، ورزش
قم - قم
استادیار
الهیات
حوزه علمیهسطح 2فقه و اصول13681375
حوزه علمیهسطح 3فقه و اصول13751380
حوزه علمیه قمدروس خارج فقه و اصول13761389
موسسه امام صادق(ع) - حوزه علمیه قمسطح 4کلام اسلامی13821388
اجراییدانشگاه پیام نور کرمانشاه مدیر گروه الهیات و علوم اسلامی13871391
اجراییدانشگاه پیام نور کرمانشاهمعاون آموزشی استان13891392
اجراییدانشگاه پیام نور استان مازندرانرئیس مرکز بابل13921394
اجراییدانشگاه پیام نور استان قمرئیس واحد کهک1395ادام
اجراییدانشگاه پیام نور استان قمسرپرست دانشگاه پیام نور استان قم14000
نشریات یا مجلات فاقد نمایه7 مورد مشاهده
فتنه های قوم یهود از منظر قرآن کریم 1395تالیفقم -انتشارات وثوق
کثرت گرایی(پلورالیسم)دیدگاه های مختلف نسبت به آ1396تالیفسرای کتاب
بررسی دیدگاه و انگیزه های ابن مقفع از ترجمه متون پهلوی به زبان عربی1392تالیف: انتشارات ترنم بهار / تهران/ ایران
تفاوت های بنیادین رجعت و تناسخ1390تالیف 
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
تدریس ، خطابه، پژوهش
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :