رجبعلی محمدزاده ادملائی

mohammadzadehpnu@yahoo.com
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مازندران - بابل
استادیار
روانشناسی
شهید بهشتی تهرانکارشناسیروانشناسی13761380
شهید چمران اهوازکارشناسی ارشدروانشناسی تربیتی13821384
تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نوردکتراروانشناسی13881394
اجراییپیام نور واحد بندپیمدیر آموزش13861388
اجراییپیام نور مازندرانکمیته مشاوره استان1394 
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز بابلرییس کمیته مشاوره استان مازندران14001402
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز مازندرانرییس کمیته مشاوره استان مازندران14001402
اجراییدانشگاه پیام نور منطقه 2 مدیر گروه روانشناسی دانشگاه پیام نور منطقه 214011403
مدیریتیدانشگاه پیام نور مرکز مازندرانمدیر گروه دانشکده علوم تربیتی دانشگاه پیام نور استان مازندران14011402
مقالات منتشر شده در نشریات ISC23 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه1 مورد مشاهده
حرکت و شناخت: مبانی عصبی و روانشناختی1399تالیفآرتینه
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
آموزش، پژوهش
آموزش مهارت های زندگی
برگزاری کارگاههای تخصصی و عمومی در زمینه روانشناسی
کار با نرم افزارهای آماری در رشته روانشناسی
درمان اختلالات روانی، هیجانی و رفتاری
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :