رسول ابافت

rasoul.abafat@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
تهران - رباط‌کریم
استادیار
الهیات
دانشگاه شیرازکارشناسیحقوق13701374
آزاد تبریزکارشناسی ارشدحقوق خصوصی13781380
پیام نوردکتریحقوق خصوصی13901396
اجراییدانشگاه پیام نورمدیر کل دئتر حقوقی13841396
اجراییدانشگاه پیام نوررییس هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارکنائ، عضو هیئت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی13841396
اجراییدانشگاه فنی وحرفه ایرییس هیئت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی14011401
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
زبان انگلیسی وترکی استانبولی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :