راضیه ماه آورپور

mahavarpour_r@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
تدریس-گزارشات پایداری شرکتها-ابزار مشتقه-IFRF
اصفهان - تیران
استادیار
حسابداری
استادیار دانشگاه پیام نور استان اصفهان-مرکز تیران
دانشگاه الزهراکارشناسی ارشدحسابداری13821386
دانشگاه الزهرادکتریحسابداری13921399
آموزشیدانشگاه پیام نور تیراناستاد 13861401
آموزشیدانشگاه پیام نور اصفهاناستاد13951401
نشریات یا مجلات فاقد نمایه6 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
گزارشات پایداری شرکتها-ابزار مشتقه-IFRF
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :