رضا اسمعیل زاده سیاه پیرانی

r_esmaeelzadeh@pnu.ac.ir
r_esmailzadeh@yahoo.com
رشد اقتصادی، برنامه ریزی، پولی و بانکی ، اقتصاد ریاضی
گیلان - رودسر
مربی
اقتصاد
پیام نور ، تحصیلات تکمیلیدکتریاقتصاد پولی و ریاضی -
دانشگاه ازاد اراککارشناسیاقتصاد نظری13791382
دانشگاه اصفهانکارشناسی ارشدتوسعه اقتصادی و برنامه ریزی13821385
آموزشیپیام نور رودسرهیات علمی1387 
مدیریتیپیام نور رودسرمعاونت13901392
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه9 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
در حوزه تخصصی : رشد اقتصادی ، پولی و بانکی و اقتصاد ریاضی. در حوزه عمومی اشنایی با زبان های انگلیسی، روسی ، المانی، فرانسه
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :