دکتر رضا صادقی

r.sadeghi@pnu.ac.ir
09173128306
07154230701
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
چینه شناسی، چینه نگاری سکانسی، ریزدیرینه شناسی رُوزَنبَران دوران نوزیستی (فرامینیفرای سنوزوییک)، ریزرُخساره ها و محیط رسوبی، زمین گَردشگَری (ژئوتوریسم)، رایانامه پویاتر: reza_geology@yahoo.com
فارس - جهرم
استادیار
علوم پایه (زمین شناسی)
اینجانب رضا صادقی، در تاریخ 1359/03/29در شیراز زاده شدم. تحصیلات ابتدایی تا دوره کارشناسی (رشته زمین شناسی) را در شیراز و مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای خود را در گرایش چینه شناسی و فسیل شناسی در دانشگاه اصفهان گذراندم. از سال 1389 ابتدا بصورت حق التدریس در دانشگاه پیام نور مرکز شیراز مشغول به کار شدم و کمی بعد در همین سال بعنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه پیام نور مرکز جهرم استخدام گردیدم. در سال 1392 ازدواج و در سال 1395 هم صاحب فرزندی دختر شدم که در شیراز ساکن هستیم.
آزاد اسلامی شیرازکارشناسیزمین شناسی13771381
دانشگاه اصفهانکارشناسی ارشدچینه شناسی و فسیل شناسی13811383
دانشگاه اصفهاندکتراچینه شناسی و فسیل شناسی13831388
آموزشیدانشگاه پیام نور مراکز جهرم و شیرازداوری 1 پایان نامه دکترای دفاع شده در گرایش چینه و فسیل شناسی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز 1395
آموزشیدانشگاه پیام نور مراکز جهرم و شیرازطراحی سوال برای نخستین اُلمپیاد علمی دانشجویی رشته زمین شناسی بصورت نیمه متمرکز به میزبانی شیراز 1395
آموزشیدانشگاه پیام نور مراکز جهرم و شیرازعضو هیئت موسس انجمن علمی زمین شناسی در دوران دانشجویی مقطع کارشناسی در دانشگاه آزاد اسلامی شیراز  
آموزشیدانشگاه پیام نور مراکز جهرم و شیرازهمکاری علمی با سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور واحد جنوب (شیراز)، در تهیه نقشه های با دقت بالای زمین شناسی (مقیاس 50000/1) در محدوده استان فارس  
آموزشیدانشگاه پیام نور مراکز جهرم و شیرازارزیاب کتاب فرادرسی با عنوان فرهنگ توصیفی چینه نگاری و دیرینه شناسی: زیرنظر دفتر تحقیقات و خدمات پژوهشی و فن آوری سازمان مرکزی پیام نور 1397
آموزشیدانشگاه پیام نور مراکز جهرم و شیرازعضویت در انجمن زمین شناسی ایران از سال 1378 تا 1387 به شماره عضویت 78186.13781387
آموزشیدانشگاه آزاد اسلامی شیرازکارشناس آزمایشگاه سنگ شناسی13791381
اجراییدانشگاه پیام نور مراکز جهرم و شیرازهمکاری افتخاری در انجام امور اداری بزرگ ترین مجموعه بین المللی خیریه آموزشی پژوهشی درمانی پیوند اعضا ابوعلی سینا در جنوب کشور در شهر جدید صدرا (20 کیلومتری غرب شهر شیراز).13811386
آموزشیدانشگاه پیام نور مراکز جهرم و شیرازهمکاری ده ساله با مرکز آزمون دانشگاه پیام نور در طراحی سوالات پایانترم 19 درس مختلف کارشناسی و کارشناسی ارشد 13891398
آموزشیدانشگاه پیام نور مراکز جهرم و شیرازداوری 7 پایان نامه کارشناسی ارشد دفاع شده در گرایش چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه پیام نور مرکز شیراز13891399
آموزشیدانشگاه پیام نور مراکز جهرم و شیرازطراحی فرم فیلد (Field) و مشارکت و پیگیری مجدانه جهت برگزاری اَردوهای علمی آموزشی-پژوهشی (بازدیدهای صحرایی) دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی حتی با هزینه شخصی و یا با جذب مساعدت های مالی از خیرین.13891399
مدیریتیدانشگاه پیام نور مرکز جهرممدیر بخش زمین شناسی (مسئول برنامه ریزی آموزشی و ارایه دروس زمین شناسی درون سیستم گلستان در دانشگاه پیام نور مرکز جهرم)13891391
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز جهرمایجاد، ساماندهی و نگهداری از موزه زمین شناسی در آزمایشگاه و همچنین محوطه عمومی ساختمان خوارزمی دانشگاه پيام نور مركز جهرم که البته چند سالی است به طبقه اول ساختمان ملاصدرای دانشگاه انتقال یافته است.13891401
آموزشیدانشگاه پیام نور مراکز جهرم و شیرازثبتنام و حضور در دستکم 55 کارگاه، وبینار و جلسه دانش افزایی در زمینه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، صنعتی، تربیتی، اجتماعی و ...13891401
آموزشیدانشگاه پیام نور مراکز جهرم و شیرازدارای 13 سال پیشینه تدریس در مقطع کارشناسی: زمینشناسی صحرایی + زمینشناسی ایران + چینه شناسی + دیرینه شناسی + ریزرُخساره ها + رسوب و سنگشناسی رسوبی + محیطهای رسوبی + زمینشناسی تاریخی + زمینشناسی فیزیکی + زمینشناسی نفت و زیرسطحی + زمینشناسی دریایی + زمینشناسی زیست محیطی + زمینساخت + سنگشناسی دگرگونی + اکوتوریسم + بومشناسی ایران + جغرافیای طبیعی و انسانی ایران + آشنایی با موزه ها + شناخت صنایع دستی13891402
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز شیرازدارای 13سال پیشینه تدریس در مقطع کارشناسی ارشد چینه شناسی و دیرینه شناسی: چینه شناسی ایران + ریزدیرینه شناسی روزن بَران + میکروفاسیس پیشرفته + رُخساره های بنتونیکی + چینه نگاری سکانسی + دیرینه شناسی مهره داران + دیرینه شناسی گیاهی + دیرینه بوم شناسی + زیست چینه نگاری + سنگ چینه نگاری + محیط های رسوبی پیشرفته + روش تحقیق درزمین شناسی + سمینار + گَرده شناسی (پالینولوژی) + پایاننامه13891402
آموزشیدانشگاه پیام نور مراکز جهرم و شیرازبرگزاری و حضور در لااقل 113 روز عملیات صحرایی (Field) و بازدید علمی مرتبط با دروس زمین شناسی کارشناسی و کارشناسی ارشد13891402
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز جهرمراه اندازی نخستين کتابخانه تخصصی درون آزمايشگاهیِ بخش زمين شناسي در طبقه اول ساختمان ملاصدرای دانشگاه پيام نور مرکز جهرم با هزینه شخصی13901400
آموزشیدانشگاه پیام نور مراکز جهرم و شیرازخرید و بروزرسانی کتب زمین شناسی برای کتابخانه اصلی در ساختمان خیام دانشگاه پیام نور مرکز جهرم.13901390
مدیریتیدانشگاه پیام نور مراکز جهرم و شیرازبرگزاری نخستین بازدید علمی زمین گردشگری (ژئوتوریسم) دانشگاه پیام نور استان فارس از جهرم تا ژئوپارک قشم {4روزه + سال 1390 + 42 نفر دانشجوی زمین شناسی}13901390
آموزشیدانشگاه پیام نور مراکز جهرم و شیرازراهنمایی 6 پایان نامه کارشناسی زمین شناسی (پروژه پایانی درس زمین شناسی صحرایی)13901394
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز جهرمهمکاری مستقیم جهت ایجاد انجمن علمی بخش زمین شناسی دانشگاه پیام نور مرکز جهرم در سال 1391 و همچنین مشاوره فرهنگی پیوسته با این انجمن از سال 1391 تا 1395.13911395
مدیریتیدانشگاه پیام نور مرکز جهرممدیر گروه علوم پایه دانشگاه پیام نور مرکز جهرم13911402
آموزشیدانشگاه پیام نور مراکز جهرم و شیرازطراحي و راه اندازي آزمايشگاه شماره 2 بخش زمين شناسي در ساختمان خوارزمیِ دانشگاه پيام نور مرکز جهرم.13921392
آموزشیدانشگاه پیام نور مراکز جهرم و شیرازايجاد آزمايشگاه اوليه زمين شناسي مهندسي و مکانیک خاک و تجهيز كارگاه مقطع گيري سنگها در ساختمان خوارزمیِ دانشگاه پيام نور مرکز جهرم.13921392
آموزشیدانشگاه پیام نور مراکز جهرم و شیرازراهنمایی 8 پایان نامه کارشناسی ارشد دفاع شده در گرایش چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه پیام نور مراکز تبریز و شیراز به صورت تک استاد راهنما13921399
آموزشیدانشگاه پیام نور مراکز جهرم و شیرازراهنمایی 1 پایان نامه کارشناسی ارشد دفاع شده در گرایش چینه و فسیل شناسی بعنوان استاد راهنمای دوم در دانشگاه دولتی بیرجند13931395
آموزشیدانشگاه پیام نور مراکز جهرم و شیراز8سال پیشینه تدریس مجازی کارشناسی و ارشد: ریزدیرینه شناسی+زمینشناسی تاریخی+چینه شناسی+ریزرُخساره ها+زمینشناسی نفت، زیرسطحی و زیستمحیطی+زمینساخت+دیرینه شناسی مهره داران و گیاهی+دیرینه بومشناسی+زیست و سنگ چینه نگاری+محیطهای رسوبی پیشرفته+روش تحقیق زمینشناسی+چینه نگاری سکانسی+گَرده شناسی+بومشناسی ایران+جغرافیای طبیعی و انسانی ایران+آشنایی با موزه ها+شناخت صنایع دستی+شناخت محیط زیست+ژئوتوریسم+اکوتوریسم13941402
اجراییدانشگاه پیام نور مراکز جهرم و شیرازعضو شورای گروه آموزشی- پژوهشی زمین شناسی دانشگاه پیام نور استان فارس13951401
آموزشیدانشگاه پیام نور مراکز جهرم و شیرازمشاوره 8 پایان نامه کارشناسی ارشد دفاع شده در گرایش چینه شناسی و فسیل شناسی13951402
آموزشیدانشگاه پیام نور مراکز جهرم و شیرازدارای 10 مقاله در همایش های ملی و بین المللی داخلی در ارتباط با موضوع طبیعت گَردی (زمین گَردشگَری/ژئوتوریسم فارس)13961401
آموزشیدانشگاه پیام نور مراکز جهرم و شیرازداوری 8 مقاله (همایشی + علمی پژوهشی/ISI)13961400
آموزشیدانشگاه پیام نور مراکز جهرم و شیرازهمکاری در برگزاری 12 جلسه از آزمون های پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 دانشگاه پیام نور مرکز شیراز13961397
مدیریتیدانشگاه پیام نور مراکز جهرم و شیرازمسئول برقراری ارتباط بین دانشگاه پیام نور مرکز جهرم با شورای اسلامی شهر جهرم جهت برگزاری سخنرانی های دومین روز همایش جایگاه جهرم در توسعه گردشگری پایدار و همچنین راهنمای بخش تفسیر میدانی ویژگی های زمین شناختی غار سنگ اِشکَن جهرم برای شرکت کنندگان همایش (28تا29دیماه1396).13961396
آموزشیدانشگاه پیام نور مراکز جهرم و شیرازبرگزاری نخستین کارگاه آموزش آزاد دانشگاه پیام نور کشور با مجوز رسمی از دفتر آموزش های آزاد و چندرسانه ای سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور در زمینه آشنایی مقدماتی با زمین گَردشگَری (زمین گَردی) (20تا21آذرماه1396).13961396
آموزشیدانشگاه پیام نور مراکز جهرم و شیرازهمکاری در برگزاری 3 جلسه از آزمون های پایان ترم نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 دانشگاه پیام نور مرکز شیراز13971398
آموزشیدانشگاه پیام نور مراکز جهرم و شیرازمشاوره 3 پایان نامه کارشناسی ارشد در حال اجرا در گرایش چینه شناسی و فسیل شناسی دانشگاه پیام نور مرکز شیراز13971402
آموزشیدانشگاه پیام نور مراکز جهرم و شیرازداوری 2 پایان نامه کارشناسی ارشد دفاع شده در گرایش زمین شناسی اقتصادی دانشگاه پیام نور مرکز اِوَز13981399
آموزشیدانشگاه پیام نور مراکز جهرم و شیرازراهنمایی 1 پایان نامه کارشناسی ارشد در حال اجرا در گرایش چینه و فسیل شناسی به صورت تک استاد راهنما14001402
آموزشیدانشگاه پیام نور مراکز جهرم و شیرازعضو گروه «فعالان گَردشگَری شیراز» زیرنظر معاونت هماهنگی امور زائرین و گَردشگَری استانداری فارس از دیماه 140014001400
آموزشیمجری: دانشگاه پیام نور و کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، گَردشگَری و صنایع دستی استان فارسگذراندن دوره فرصت مطالعاتی داخلی در جامعه و صنعت و انجام طرح پژوهشی با عنوان: معرفی پتانسیل های زمین گَردشگَری در زمین گَردشگاه پیشنهادی اَرژَن تا پریشان (دشت اَرژَن-درّه چوگان-تالاب پریشان)14001401
آموزشیدانشگاه پیام نور استان فارسعضویت در انجمن علمی طبیعت گردی ایران و کمیته تخصصی ژئوتوریسم (زمین گَردشگَری) از آذرماه سال 1400. (رییس انجمن: آ. دکتر جواهرزاده، دبیر انجمن: آ. دکتر سیامک منصوری مقدم و مسئول کمیته تخصصی ژئوتوریسم: آ. دکتر بهرام نکوئی صدری)14001401
اجراییمجری: دانشگاه پیام نور و کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، گَردشگَری و صنایع دستی استان فارسآغازگر و برپاکننده 6دوره از نخستین نمایشگاه عکس ژئوتوریسم دانشگاه پیام نور کشور در قالب طرح فرصت مطالعاتی داخلی جامعه و صنعت 3بازه آذر1400 و 2بازه خرداد-تیر و آذر1401: اداره کل میراث فرهنگی-گردشگری-صنایع دستی فارس، حافظیه، هفته پژوهش1400 جهاددانشگاهی شیراز، نخستین نمایشگاه تخصصی تولیدایرانی و دانش بنیان و هفته پژوهش1401 جهاددانشگاهی شیراز، 13تا16دی1402 سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری پارس14001402
آموزشیدانشگاه پیام نور استان فارسانتخاب به عنوان فناور برتر گروه علوم پایه دانشگاه پیام نور استان فارس در سال 140114011401
آموزشیدانشگاه پیام نور مراکز جهرم و شیرازانتخاب به عنوان پژوهشگر منتخب دانشگاه پیام نور مرکز جهرم در سال 140114011401
اجراییدانشگاه پیام نور استان فارسبرگزارکننده نشست مشترک بین دانشگاه پيام نور استان فارس با معاون گَردشگَری و زیارتی استانداری فارس و ارزیاب بین المللی شورای عالی ژئوپارک های جهانی یونسکو درراستای تبدیل طرح پژوهشی ارتباط با صنعت و جامعه به طرح ملّی برای راه اندازی نخستین ژئوپارک استان فارس در پهنه اَرژَن- چوگان- پریشان در ششم اسفندماه 1401.14011401
اجراییدانشگاه پیام نور استان فارسرابط علمی بخش کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور استان فارس و استانداری فارس در ارتباط با فعالیت های گوناگون حوزه گَردشگَری (راه اَندازی موزه تخصصی، ایجاد رشته جدید و برگزاری همایش، نمایشگاه و ...) به ویژه در شاخه طبیعت گَردی: ژئوتوریسم و اِکوتوریسم از خردادماه 1401.14011401
اجراییدانشگاه پیام نور استان فارسعضو «کارگروه کارآفرینی و اقتصاد دانش بُنیان» دانشگاه پیام نور استان فارس ازتیرماه 1401.14011401
اجراییدانشگاه پیام نور استان فارسعضو «کارگروه ایده های نوینِ» بخش کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور استان فارس از فروردین ماه 1401.14011401
اجراییدانشگاه پیام نور استان فارسراه اَندازی میان رشته کارشناسی ارشد طبیعت گَردی گرایش زمین گَردشگری (ژئوتوریسم) برای نخستین بار در دانشگاه پیام نور کل کشور و جنوب ایران و همچنین بعنوان پنجمین دانشگاه وزارت عتف در دانشگاه پیام نور مرکز جهرم استان فارس از خردادماه 1402خ.14021402
آموزشیدانشگاه پیام نور استان فارسانتخاب به عنوان پژوهشگر برتر سال 1402 دانشگاه پيام نور استان فارس بخاطر اجرای طرح علمی-پژوهشیِ دانش بُنیان و نوآورانه که نخستین طرح صنعت-جامعه دانشگاه های کشور در زمینه ژئوتوریسم یا زمین گَردشگَری بوده و با برگزاری شش دوره نمایشگاه عکس و چاپ و نشر مقاله در همایش های علمی، روزنامه ها و خبرگزاری های رسمی کشور، بخوبی توانسته رسالت اجتماعی- فرهنگی- هنری خود را نیز، ایفا نماید.14021402
آموزشیدانشگاه پیام نور مراکز جهرم و شیرازسخنرانی علمی در نشست هم اندیشی استانداری فارس درباره نقش ژئوتوریسم و توسعه ژئوپارک ها در اقتصاد گردشگری (1402/05/01)14021402
داخل دانشگاهی10 مورد مشاهده
رتبه های علمی کسب شده و جوایز5 مورد مشاهده
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی3 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها34 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی7 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
پایان نامه دانشجوی ارشد مرکز تبریز (1392/06/26): سنگ چینه نگاری، زیست چینه نگاری و ریزرخساره های سازند آسماری در منطقه اردکان فارسدکتر مهین محمدی ناظر علمی : دکتر رحیم شعبانیان
پایان نامه دانشجوی ارشد مرکز شیراز (1392/12/13): چینه نگاری سنگی - زیستی و ریزرخساره های سازند آسماری در برش تنگ خشک، شمال غرب سپیدان (منطقه فارس)دکتر ناصر ارزانی ناظر علمی : دکتر حسن امیری بختیار
پایان نامه دانشجوی ارشد مرکز اِوَز (1398/11/07): بررسی زمین شناسی اقتصادی رس های توپی صنعتی و کائولینیت های منطقه آبادهدکتر غلامعلی معاف پوریان و دکتر جواد مقدسی ناظر علمی : دکتر رضا صادقی
پایان نامه دانشجوی ارشد مرکز شیراز (1398/10/11): سنگ چینه نگاری و ریززیست چینه نگاری سازندهای آسماری- جهرم در کوه سیف آباد (شرق شیراز)دکتر مهناز پروانه نژاد شیرازی و دکتر منا صدیقی ناظر علمی : دکتر رضا صادقی
پایان نامه دانشجوی ارشد مرکز شیراز (1397/10/05): ریززیست چینه نگاری، سنگ چینه نگاری و محیط رسوبی نهشته های پالئوژن در چله گاه سپیداندکتر مهناز پروانه نژاد شیرازی و دکتر منا صدیقی ناظر علمی : دکتر رضا صادقی
پایان نامه دانشجوی ارشد مرکز شیراز (1396/09/04): مطالعه نومولیت های ایزوله منطقه عیلکی- روبیات جنوب بیرجنددکتر احمد بابازاده و دکتر مهناز پروانه نژاد شیرازی ناظر علمی : دکتر رضا صادقی
پایان نامه دانشجوی ارشد مرکز شیراز (1396/08/14): ريززيست چينه نگاری و سنگ چينه نگاري سازند جهرم در باغ جوادیه (شمال غرب شیراز)دکتر مهناز پروانه نژاد شیرازی و دکتر محمد بهرامی ناظر علمی : دکتر رضا صادقی
پایان نامه دانشجوی ارشد مرکز شیراز (1396/02/24): پالئواکولوژی سازند داریان در جنوب ارسنجان (شمال شیراز) براساس آنالیز شیمیاییدکتر مهناز پروانه نژاد شیرازی و دکتر محمد بهرامی ناظر علمی : دکتر رضا صادقی
پایان نامه دانشجوی دکترا (1395/07/13): تکتنواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی سازندهای نیریز تا سروک در یکی از میادین هیدروکربوری خلیج فارس مرکزیدکتر جهانبخش دانشیان، دکتر بهمن سلیمانی و دکتر مسیح افقه ناظر علمی : دکتر رضا صادقی
پایان نامه دانشجوی ارشد مرکز شیراز (1398/04/05): ريززيست چينه نگاري و سنگ چينه شناختي همراه با پالئواكولوژي سازند گدوان در جنوب ارسنجان (شمال شيراز)دکتر مهناز پروانه نژاد شیرازی ناظر علمی : دکتر غلامعلی معاف پوریان
پایان نامه دانشجوی ارشد مرکز شیراز (1396/06/29): ریزرخساره، محیط رسوبی، چینه نگاري سکانسی و پالئواکولوژي سازند ساچون در شرق شیرازدکتر مسیح افقه و دکتر مهناز پروانه نژاد شیرازی ناظر علمی : دکتر رضا میرزایی محمدآبادی
پایان نامه دانشجوی ارشد مرکز شیراز (1395/11/10): لیتوستراتیگرافی و میکروبایوستراتیگرافی سازندهای جهرم و پابده در میدان گازی کیشدکتر مهناز پروانه نژاد شیرازی و دکتر حسن امیری بختیار ناظر علمی : دکتر مسیح افقه
پایاننامه دانشجوی ارشددانشگاه بیرجند(1395/06/31): زیست چینه نگاری و محیط رسوبی سازند جهرم در برش تنگ گلوبراق، جنوب شرق جهرم، استان فارسدکتر احمدرضا خزاعی و دکتر غلامرضا میراب شبستری ناظر علمی : دکتر سید ناصر رئیس السادات و دکتر مریم معتمد الشریعتی
پایان نامه دانشجوی ارشد مرکز شیراز (1398/10/11): سنگ چینه نگاری، ریززیست چینه نگاری و رُخساره های رسوبی سازند آسماری در جنوب غرب شیراز، استان فارسدکتر علی رحمانی ناظر علمی : دکتر مهناز پروانه نژاد شیرازی
پایان نامه دانشجوی ارشد مرکز شیراز (1397/03/13): سنگ چينه نگاری، زیست چینه نگاری و محيط رسوبي دیرینه ی سازند جهرم در تَنگِ نیم باشی، باختر اِستَهبان، استان فارسدکتر مهناز پروانه نژاد شیرازی ناظر علمی : دکتر مسیح افقه
پایان نامه دانشجوی ارشد مرکز شیراز (1397/10/05): چینه نگاری زیستی سازند جَهرم در جنوب عِماددِه  ناظر علمی : دکتر مهناز پروانه نژاد شیرازی
پایان نامه دانشجوی ارشد مرکز تبریز (1393/11/18): سنگ زيست چينه نگاري و رخساره هاي ميكروسكوپي بخش گوري (سازند ميشان) در جنوب شرق لار، استان فارسدکتر جعفر شریفی ناظر علمی : دکتر رحیم شعبانیان
پایان نامه دانشجوی ارشد مرکز شیراز (1394/06/31): ریززیست چینه نگاری و ریزرخساره های سازند جهرم در شرق جهرم، استان فارسدکتر محمد بهرامی ناظر علمی : دکتر مهناز پروانه نژاد شیرازی
پایان نامه دانشجویان کارشناسی مرکز جهرم (پاییز1390): بررسی لیتواستراتیگرافی و محیط رسوبی مقطع تیپ سازند جهرممهندس بدرالدین کرم پور ناظر علمی : دکتر رضاصادقی
پایان نامه دانشجویان کارشناسی مرکز جهرم (زمستان1391): تحلیل لرزه ای و بررسی فعالیت زمین ساختی گسل شمالی تاقدیس جهرم در جنوب شرق جهرممهندس فخرالسادات جوانمرد ناظر علمی : دکتر رضاصادقی
پایان نامه دانشجویان کارشناسی مرکز جهرم (پاییز1394): سنگ چینه نگاری و ریزرخساره های رسوبی سازند آسماری در برش چینه شناسی تَنگِ دُرز، جنوب شرق جهرم  ناظر علمی : دکتر رضاصادقی
پایان نامه دانشجویان کارشناسی مرکز شیراز (پاییز1393): سنگ چينه¬نگاري مرز سازندهای پابده و آسماری در جنوب شرق شیراز  ناظر علمی : دکتر رضاصادقی
پایان نامه دانشجویان کارشناسی مرکز جهرم (پاییز1393): بررسی های مقدماتی چینه شناسی، رخساره های رسوبی، ریخت زمین ساخت و لرزه زمین ساخت روی سازند جهرم، در برش تَنگِ گَلوبُراق، جنوب شهر جهرممهندس فخرالسادات جوانمرد ناظر علمی : دکتر رضاصادقی
پایان نامه دانشجویان کارشناسی مرکز جهرم (پاییز1392): مطالعات اولیه چینه شناسی، رخساره های رسوبی و زمین شناسی ساختاری روی بخش گوری سازند میشان در برش چاه تیز (تَنگِ خادر) و روی سازند تاربور در برش دوغاره (تَنگِ آبدان) از تاقدیس جهرم، شرق و جنوب جهرممهندس فخرالسادات جوانمرد ناظر علمی : دکتر رضاصادقی
پایان نامه کارشناسی رضا صادقی (زمستان 1381): تهیه گزارش عملیات صحرایی کوه سفید توتک در منطقه بوانات استان فارس  ناظر علمی : دکتر کمال نوری
همکاری علمی با سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور واحد جنوب (شیراز)، در تهیه نقشه های با دقت بالای زمین شناسی (مقیاس 50000/1) در محدوده استان فارسدکتر محمرضا اسمعیل بیگ ناظر علمی : سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور واحد جنوب (شیراز)
ساخت میله ژاکوب (ابزار مترکشی چینه ها) در سال 1383 و آموزش چگونگی کار با آن به دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد زمین شناسی پیام نور برای نخستین بار از سال 1389
آشنایی با نرم افزارهای گرافیکی CorelDraw و Photoshop و تجربه آموزش آسان آنها به دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد زمین شناسی از سال 1389 تا کنون
راه اندازی نخستين کتابخانه تخصصی درون آزمايشگاهیِ بخش زمين شناسي در ساختمان ملاصدرای دانشگاه پيام نور مرکز جهرم با هزینه شخصی در تاریخ 1390/02/12 و بروزرسانی کتب زمین شناسی کتابخانه اصلی دانشگاه در ساختمان خیام
طراحي و راه اندازي آزمايشگاه شماره 2 بخش زمين شناسي در ساختمان خوارزمیِ دانشگاه پيام نور مرکز جهرم
ايجاد آزمايشگاه اوليه زمين شناسي مهندسي و مکانیک خاک در تاریخ 1392/10/16 و تجهيز كارگاه مقطع گيري نمونه های سنگی در ساختمان خوارزمیِ دانشگاه پيام نور مرکز جهرم
مسئول برنامه ریزی آموزشی و ارایه دروس زمین شناسی درون سیستم گلستان در دانشگاه پیام نور مرکز جهرم
برگزارکننده نخستین کارگاه آموزش آزاد دانشگاه پیام نور کشور با مجوز رسمی از دفتر آموزش های آزاد و چندرسانه ای سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور در زمینه: آشنایی مقدماتی با زمین گَردشگَری (زمین گَردی) (2روزه از 20تا21آذرماه1396 به صورت تئوری: در آزمایشگاه زمین شناسی مرکز جهرم و به صورت عملی: در محوطه عمومی منطقه نقش رُستم مرودشت)
مسئول برقراری ارتباط بین دانشگاه پیام نور مرکز جهرم با شورای اسلامی شهر جهرم جهت برگزاری سخنرانی های دومین روز همایش جایگاه جهرم در توسعه گردشگری پایدار و همچنین راهنمای بخش تفسیر میدانی ویژگی های زمین شناختی غار سنگ اِشکَن جهرم برای شرکت کنندگان همایش (28تا29دیماه1396).
سابقه تدریس به شیوه ی الکترونیکی (LMS) از سال 1394 تا کنون در دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد
برپاکننده اولین دوره از نخستین نمایشگاه عکس زمین گَردشگَری (ژئوتوریسم) دانشگاه پیام نور کشور در قالب طرح فرصت مطالعاتی داخلی در جامعه و صنعت ( بازه زمانی 6 تا 7 آذرماه 1400 در اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس )
برپاکننده دومین دوره از نخستین نمایشگاه عکس زمین گَردشگَری (ژئوتوریسم) دانشگاه پیام نور کشور در قالب طرح فرصت مطالعاتی داخلی در جامعه و صنعت ( بازه زمانی 11 تا 13 آذرماه 1400 در حافظیه )
برپاکننده سومین دوره از نخستین نمایشگاه عکس زمین گَردشگَری (ژئوتوریسم) دانشگاه پیام نور کشور در قالب طرح فرصت مطالعاتی داخلی در جامعه و صنعت ( بازه زمانی 21 تا 24 آذرماه 1400 در هفته پژوهش، مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز )
برپاکننده چهارمین دوره از نخستین نمایشگاه عکس زمین گَردشگَری (ژئوتوریسم) دانشگاه پیام نور کشور در قالب طرح فرصت مطالعاتی داخلی در جامعه و صنعت (بازه زمانی 31 خردادماه تا 3 تیرماه 1401 در نخستین نمایشگاه تخصصی تولید ایرانی و دانش بنیان و سومین دوره نمایشگاه تخصصی آموزش، فناوری های نوین آموزشی، خدمات و صنایع وابسته، نمایشگاه بین المللی فارس)
عضو گروه «فعالان گَردشگَری شیراز» زیرنظر معاونت هماهنگی امور زائرین و گَردشگَری استانداری فارس {از دیماه1400}.
عضو «کارگروه ایده های نوینِ» بخش کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور استان فارس {از فروردین ماه1401}.
رابط علمی بخش کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور استان فارس و استانداری فارس در ارتباط با فعالیت های گوناگون حوزه گَردشگَری (راه اَندازی موزه تخصصی، ایجاد رشته جدید و برگزاری همایش، نمایشگاه و ...) به ویژه در شاخه طبیعت گَردی: ژئوتوریسم و اِکوتوریسم {از خردادماه1401}.
عضو «کارگروه کارآفرینی و اقتصاد دانش بُنیان» دانشگاه پیام نور استان فارس {ازتیرماه1401}.
گذراندن دوره فرصت مطالعاتی داخلی در جامعه و صنعت و انجام طرح پژوهشی با عنوان: معرفی پتانسیل های زمین گَردشگَری در زمین گَردشگاه پیشنهادی اَرژَن تا پریشان (دشت اَرژَن-درّه چوگان-تالاب پریشان) در بازه زمانی مهرماه1400 تا مردادماه1401
داشتن تجربه و مهارتی 20 ساله در انجام کارهای صحرایی زمین شناسی درون حوضه زاگرس و به ویژه در زیرحوضه فارس از سال 1381
دارای پیشینه تدریس حضوری و مجازی در دروس رشته های زمین شناسی (کارشناسی و ارشد) و برخی دروس رشته های کشاورزی، جغرافیا، گردشگری و جهانگردی
نگارش 10 عنوان مقاله در زمینه گَردشگَری طبیعت یا طبیعت گَردی (Nature Tourism) با هدف آموزش آسان پِنداره های علوم زمین، نمایاندن پتانسیل ها و دیدنی های زمین گَردشگَری (Geotourism) و پاسداشت مانداک طبیعت بیجان یا میراث زمین شناختی (Geoheritages) استان فارس
برپاکننده پنجمین دوره از نخستین نمایشگاه عکس زمین گَردشگَری (ژئوتوریسم) دانشگاه پیام نور کشور در قالب طرح فرصت مطالعاتی داخلی در جامعه و صنعت ( بازه زمانی 20 تا 23 آذرماه 1401 در هفته پژوهش، مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز )
برگزارکننده نشست مشترک بین دانشگاه پيام نور استان فارس با معاون گَردشگَری و زیارتی استانداری فارس و ارزیاب بین المللی شورای عالی ژئوپارک های جهانی یونسکو درراستای تبدیل طرح پژوهشی ارتباط با صنعت و جامعه به طرح ملّی برای راه اندازی نخستین ژئوپارک استان فارس در پهنه اَرژَن- چوگان- پریشان در ششم اسفندماه 1401.
دانش آموخته نمودن 7 دانشجوی کارشناسی ارشد در گرایش چینه شناسی و دیرینه شناسی با سمت استاد داور از سال 1392 تا کنون
دانش آموخته نمودن یک دانشجوی دکترا در گرایش چینه شناسی و دیرینه شناسی با سمت استاد داور در سال 1395
عضو پیوسته در «انجمن علمی طبیعت گَردی ایران» و «کمیته تخصصی ژئوتوریسم/زمین گَردشگَری» به شماره عضویت 3000355 {از آذرماه 1400خ.}.
برگزارکننده و مدیر اجرایی نخستین بازدید علمی زمین گَردشگَری (ژئوتوریسم) دانشگاه پیام نور استان فارس از جهرم تا ژئوپارک جهانی قشم {4روز + سال1390 + 42 نفر دانشجوی زمینشناسی}
پژوهشگر منتخب دانشگاه پیام نور مرکز جهرم در سال 1401
فناور برتر دانشگاه پیام نور استان فارس در گروه علوم پایه سال 1401
بنیانگذار ایجاد و ساماندهی تنها موزه علوم زمین شهرستان جهرم از سال 1389 در آزمایشگاه زمین شناسی و همچنین محوطه عمومی ساختمان خوارزمی دانشگاه پيام نور مركز جهرم که البته هم اکنون به طبقه اول ساختمان ملاصدرا دانشگاه انتقال یافته است.
راه اَندازی میا ن رشته کارشناسی ارشد طبیعت گَردی گرایش زمین گَردشگری (ژئوتوریسم) برای نخستین بار در دانشگاه پیام نور کل کشور در سال 1402خ. (در دانشگاه پیام نور مرکز جهرم - استان فارس)
سخنرانی علمی در نشست هم اندیشی استانداری فارس درباره نقش ژئوتوریسم و توسعه ژئوپارک ها در اقتصاد گردشگری (1402/05/01)
شرکت در دستکم 58 کارگاه، وبینار و جلسه دانش افزایی در زمینه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، صنعتی، تربیتی، اجتماعی و ...
چاپ مقاله در خبرگزاری علم و فرهنگ (سیناپرس) با عنوان: نیم نگاهی به نقش راهبُردی ژئوتوریسم و ژئوپارک ها در اقتصاد گَردشگَری در تاریخ 1402/05/31
چاپ مقاله در دو نسخه شماره 876 و 877 روزنامه شهر مردم با عنوان: نقش راهبُردی ژئوتوریسم و ژئوپارکها در اقتصاد گَردشگَری مهم است در تاریخ 2 و 4 / 06 / 1402
چاپ مقاله در پایگاه خبری گنجینه فارس با عنوان: ژئوتوریسم و ژئوپارک ها اقتصاد گَردشگَری را متحول خواهند کرد در تاریخ 1402/06/04
چاپ مقاله در خبرگزاری علم و فرهنگ/سیناپرس با عنوان: چرا ایجاد ژئوپارک در فارس مغفول مانده است؟ در تاریخ 1402/07/01
دانش آموخته نمودن 18 دانشجوی کارشناسی ارشد در گرایش چینه شناسی و دیرینه شناسی با سمت استاد راهنما/مشاور از سال 1392 تا کنون
برپاکننده ششمین دوره از نخستین نمایشگاه عکس زمین گَردشگَری (ژئوتوریسم) دانشگاه پیام نور کشور در قالب طرح فرصت مطالعاتی داخلی در جامعه و صنعت (بازه زمانی 13 تا 16 دیماه 1402 در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری پارس و چهاردهمین نمایشگاه ملّی صنایع دستی، نمایشگاه بین المللی فارس، شهرک گلستان شیراز)
پژوهشگر برتر سال 1402 دانشگاه پيام نور استان فارس برای اجرای طرح دانش بُنیان و نوآورانه مرتبط با صنعت و جامعه در زمینه گردشگری طبیعت (زیرشاخه زمین گَردشگَری / ژئوتوریسم)
عضو «انجمن دوستداران میراث فرهنگی و گردشگری فارس» که سازمانی مردم نهاد در راستای کمک به حفظ، احیا و معرفی میراث فرهنگی و گردشگری استان فارس است {از دی ماه 1402}.
دارای حدود 12سال پیشینه آموزش و پژوهش (تدریس، چاپ مقاله، اجرای طرح پژوهشی، برگزاری کارگاه آموزشی نظری و عملی، گردش علمی، عکاسی، برپایی نمایشگاه عکس و ...) در دانش طبیعتگَردی، زیرشاخه زمینگَردشگری/ژئوتوریسم (از سال 1390 تا کنون).
برگزارکننده و حضور در لااقل 113 روز کار صحرایی (Field) و بازدید علمی مرتبط با دروس/پایان نامه دانشجویان زمینشناسی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه های دولتی، آزاد و پیام نور
چاپ مقاله در خبرگزاری های ایران ریپورتس، گزارش خبر، گیتی آنلاین و کلمه نیوز و روزنامه سراسری کیمیای ایران به شماره 1765 با نام: فارس در آرزوی ژئوپارک (15-1403/01/13)
چاپ مقاله در خبرگزاری علم و فرهنگ/سیناپرس با نام: ایجاد ژئوپارک در فارس، رهیافتی نوین در گردشگری (1403/01/14)
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :