رضا یدی

Reza_yadi@pnu.ac.ir
09111155250
Reza_yadi2007@yahoo.com
Reza_yadi@pnu.ac.ir
بوشهر - بندر بوشهر
استادیار
مهندسی کشاورزی
قائمشهرکارشناسیزراعت و اصلاح نباتات13801383
بجنوردکارشناسی ارشدزراعت13861388
علوم و تحقیقات تهراندکتری تخصصیزراعت13951399
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان بوشهرمدیر گروه آموزشی و پژوهشی بخش مهندسی کشاورزی و زیست شناسی استان 13891392
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان بوشهرمدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان13941401
اجراییدانشگاه خلیج فارسعضویت حقیقی در پنجمین دوره هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف دانشگاه خلیج فارس13981401
اجراییدانشگاه خلیج فارسعضویت در ششمین دوره هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان - دانشگاه خلیج فارس14011403
اجراییدانشگاه پیام نور استان بوشهرمدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان14011403
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان بوشهرمعاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور استان بوشهر14021403
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها11 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی4 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه6 مورد مشاهده
گياهان دارويي البرز شرقي1396تالیفنگار تابان
ارقام برنج ایرانی1395تالیفنشر ارده
آشنايي با فضاي سبز 1395تالیفنگار تابان
سوخت هاي زيستي و توسعه پايدار1395تالیفنگار تابان
روش تحقيق كاربردي در علوم زيستي 1396تالیفتایماز
(كاربردي) ارزيابي مصرف انرژي و اثرات زيست‌محيطي مربوط به آن در اراضي شاليزاري استان مازندران قنبري ماليدره عباس ، سلطاني افشين ، اميدي منصور ، دستان سلمان ، يساري اسماعيل-400623 ، جعفري سيد محمد کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) ارزيابي مصرف نهادها و بيلان انرزي در توليد گندم در مناطق دشت و كوهستاني 1392.09.11 1393.07.01دستان سلمان ، سياوشي مرتضي-461328 ، ابراهيمي محبوبه-456851 ناظر علمی :
(كاربردي) تعيين اثر دور آبياري و سطوح مختلف پليمر سوپر جاذب آكو سورب بر بهره وري آب، ويژگي هاي رشدي و عملكرد گوجه فرنگي 1392.09.11 1392.07.28  ناظر علمی :
(كاربردي) ارزيابي اثرات سولفات روي بر ويژگي‌هاي كمي و كيفي و عملكرد دانه ژنوتيپ‌هاي مختلف برنج 1391.04.20 1391.08.14کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) ارزيابي مصرف نهادها و بيلان انرزي در توليد گندم در مناطق دشت و كوهستاني 1392.09.11 1393.07.01دستان سلمان ، سياوشي مرتضي-461328 ، ابراهيمي محبوبه-456851 ناظر علمی :
(كاربردي) ارزيابي مصرف انرژي و اثرات زيست‌محيطي مربوط به آن در اراضي شاليزاري استان مازندران قنبري ماليدره عباس ، سلطاني افشين ، اميدي منصور ، دستان سلمان ، يساري اسماعيل-400623 ، جعفري سيد محمد کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) ارزيابي اثرات سولفات روي بر ويژگي‌هاي كمي و كيفي و عملكرد دانه ژنوتيپ‌هاي مختلف برنج 1391.04.20 1391.08.14کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :