رقیه سادات کوچک زاده

r_wj_mam@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
فارس - استهبان
مربی
مدیریت
دانشگاه سیستان و بلوچستانکارشناسی ارشدمدیریت دولتی -گرایش منابع انسانی13841386
اجراییدانشگاه پیام نور استهبانرئیس دانشگاه پیام نور مرکز استهبان13901401
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه10 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) مطالعه تاثير جو اخلاقي سازماني و حمايت سازماني بر رضايت شغلي و تعهد سازماني در دانشگاه پيام نور استان فارس 1387.10.08 1389.07.13  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي رابطه بين تاب آوري شغلي و كارآفريني سازماني در دانشگاه پيام نور استان فارس سعيدي كيا مهرزاد کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي رابطه بين تاب‌آوري شغلي و كارآفريني سازماني در دانشگاه پيام نور استان فارس کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :