رضا رستمی

rostamipnu@pnu.ac.ir
09183880213
rostami79@yahoo.com
مدیریت بازرگانی، کارآفرینی
کرمانشاه - کرمانشاه
استادیار
مدیریت بازرگانی و مدیریت فناوری اطلاعات
استادیار دانشگاه پیام نور
امام صادق(ع)کارشناسیمدیریت مالی13791383
دانشگاه امام صادق(ع)کارشناسی ارشدمدیریت مالی13841386
رازیکرمانشاهکارآفرینی13961400
اجراییدانشگاه پیام نور استان کرمانشاهمدیر فرهنگی و دانشجویی استان کرمانشاه13911392
اجراییدانشگاه پیام نور واحد هرسینسرپرست واحد13921395
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه21 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) بررسي شاخص‌هاي توانمندسازي روانشناختي كاركنان (مطالعه موردي:دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه)   ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي تاثير كيفيت‌زندگي‌كاري بر عملكرد شغلي با ميانجي‌گري توانمندسازي روانشناختي كاركنان ويسمرادي اكبر-438934 ، عباسي يونس-399711 ناظر علمی :
(كاربردي) ارزيابي وضعيت شاخص هاي مديريت دانش در دانشگاه پيام نور استان كرمانشاه 1392.03.08 1392.06.30ويسمرادي اكبر-438934 ناظر علمی :
تحلیل آماری
مدیریت مالی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :