دکتر سهیلا ابراهیمی وسطی کلایی

*****
*****
مازندران - بابل
دانشیار
زیست شناسی