آقای صابر شکری

shokri@pnu.ac.ir
09143806623
shokri60@gmail.com
https://scholar.google.com/citations?user=4aJaYCQAAAAJ&hl=en
آذربایجان غربی - تکاب
مربی
مدیریت
دانشگاه امام صادق علیه السلامکارشناسی ارشد پیوستهمدیریت مالی13791385
مدیریتیدانشگاه پیام نور واحد تکابرئیس واحد13901396
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه17 مورد مشاهده
مدیریت استراتژیک در بخش دولتی1401ترجمهدانشگاه علوم دریایی امام خمینی
راهنمای ندیریت منابع انسانی آکسفورد1395ترجمهدانشگاه شهید بهشتی
روش تحقیق .....1393تالیف 
مدیریت و راهبرد در محیط پویا1401تالیفدانشگاه علوم دریایی امام خمینی
مدیریت استراتژیک در بخش دولتی1401ترجمهدانشگاه علوم دریایی امام خمینی
مدیریت و راهبرد در محیط پویا1401تالیفدانشگاه علوم دریایی امام خمینی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :