صادق رحمتی

rahmati@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
سنتز نانو ذرات - سنتز نانو کودهای شیمیایی - نانو کاتالیست ها - بیو کاتالیست ها
فارس - مرودشت
استادیار
شیمی
شرکت دانش بنیان زیست نانو فناوران
شهید چمران اهوازکارشناسیشیمی محض13801384
بوعلی سینا همدانکارشناسی ارشدشیمی آلی13841386
بو علی سینا همداندکتراشیمی آلی13871392
مدیریتیشرکت دانش بنیان زیست نانو فناوران آتیه پژوه وابسته به مرکز رشد دانشگاه پیام نور شیرازنایب رئیس هیات مدیره و پژوهشگر ارشد شرکت13951401
مقالات منتشر شده در نشریات ISI11 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه5 مورد مشاهده
جملات کلیدی در نگارش مقالات علمی1395تالیفنشر نگره
بیوشیمی عمومی1396تالیفنامه ی پارسی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
طراحی و سنتز انواع کاتالیزورهای آلی و نانو کاتالیزورها
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :