سعید غفاری

sghaffari@pnu.ac.ir
ghaffari130@yahoo.com
قم - قم
دانشیار
کتابداری
علامه طباطبایی تهرانکارشناسیکتابداری13691373
دانشگاه آزاد تهران شمالکارشناسی ارشدکتابداری و اطلاع رسانی13731375
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقاتدکتریکتابداری و اطلاع رسانی13791381
مدیریتیدانشگاه پیام نور سازمان مرکزیدبیر کمیته تخصصی گروه مدیریت علم اطلاعات و دانش شناسی13931397
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی5 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه31 مورد مشاهده
کتابشناسی حقوق مولف1392تالیف 
مواد و خدمات کتابخانه برای کودکان و نوجوانان1391تالیف 
رسانه های گروهی و کودکان1393تالیف 
مجموعه مقالات چهارمین همایش علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور قم با عنوان نقش مدیریت دانش در1392تدوین 
گفتمان های سبک زندگی در ایران1393تالیف 
خدمات ویژه کتابخانه برای نابینایان1391تالیف 
مجموعه مقالات همایش ارائه خدمات کتابداران به جانبازان معلولین نوسوادان و نابینایان1391تالیف 
مجموعه مقالات پنجمین همایش اخلاق حرفه ای در علم اطلاعات1393تدوین 
مجموعه مقالات دومین هماییش کتابداری و اطلاع رسانی با محوریت نقش کتابخانه های دیجیتالی دانشگاهی ایران1390تالیف 
مجموعه مقالات اولین همایش کتابداری و اطلاع رسانی با محوریت نقش سواد اطلاعاتی در تولید علم و ثروت1390تالیف 
(ساير موارد) بررسي سواد اطلاعاتي اساتيد هيات علمي دانشگاه پيام نور استان قم 1389.10.28 1390.09.17  ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي رفتار اطلاع يابي دانشجويان دانشگاه پيام نور استان قم 1390.07.07 1390.09.17  ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي ميزان عوامل موثر بر استراتژي مديريت دانش در كتابخانه توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه پيام نور استان قم 1390.12.09 1391.04.08  ناظر علمی :
کتابداری و اطلاع رسانی
آشنایی با بانکهایی اطلاعاتی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :