سید سعید جیواد

saeidjivad@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
آذربایجان غربی - خوی
مربی
الهیات
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه2 مورد مشاهده
تمدن مسلمان دلایل انحطاط و نیاز برای اصلاح1391ترجمه 
روابط ایران وعثمانی ازآق یونلو تا جنگ چالدران1389تالیف 
(ساير موارد) روبط ايران وعثماني در دوره ي شاه اسماعيل صفوي کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) روابط ايران عثماني در دوره ي شاه اسماعيل صفوي   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :