سعید میرزاجانی

saeed_mirzajani@yahoo.com
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
آذربایجان شرقی - کلیبر
استادیار
ریاضی
مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور/تهراندکتری تخصصیریاضی کاربردی-تحقیق در عملیات-کنترل بهینه سازی9196
مدیریتیدانشگاه پیام نور مدیر کتابخانه و منابع یادگیری دانشگاه پیام نور استان آ.شرقی8990
مدیریتیدانشگاه پیام نور تبریزمدیر فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه پیام نور مرکز تبریز9092
مدیریتیدانشگاه تبریزمعاون فرهنگی/اجتماعی بسیج اساتید دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان آ.شرقی9914
نشریات یا مجلات فاقد نمایه9 مورد مشاهده
تحلیلی بر پژوهش عملیاتی 2 براساس کتاب دکتر عقیله حیدری1392تالیف 
تحلیلی بر ریاضی عمومی 1براساس کتاب دکتر جلیل واعظی1391تالیف 
تحلیلی بر ریاضی عمومی 1براساس کتاب دکتر جلیل واعظی1391تالیف 
تحلیلی بر تحقیق در عملیات 21392تالیف 
تحلیل مسائل ریاضی عمومی 1نوشته جهانگیر چشم آور1390تالیف 
تحلیلی بر ریاضی عمومی 2 بر اساس کتاب دکتر محمد مهدی ابراهیمی1390تالیف 
تحلیلی بر ریاضی عمومی 1 بر اساس کتاب دکتر جهانگیر چشم آور1390تالیف 
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :