سعیده دهقانپور فراشاه

sdfarashah@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
یزد - تفت
استادیار
علوم کشاورزی
دانشگاه تهرانکارشناسیمهندسی کشاورزی- گیاهپزشکی13761380
دانشگاه صنعتی اصفهانکارشناسی ارشدمهندسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی13811383
دانشگاه فردوسی مشهددکترامهندسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی13921397
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه3 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(بنيادي) بررسي خاصيت انتاگونيستي جدايه هاي باكتريايي باغات پسته استان يزد روي قارچ هاي مولد افلاتوكسين 1389.05.02 1392.02.09بري ابرقوئي حسين-387119 ناظر علمی :
(كاربردي) تعيين ميكوفلور باغات پسته شهرستان تفت   ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي آلودگي آفلاتوكسين پسته در مناطق عمده پسته كاري استان يزد اسمعيل زاده حسيني سيد عليرضا ، كرمي روح الله کارفرماي طرح: مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان يزد ناظر علمی :
(كاربردي) پراكنش و شناسايي قارچهاي مولد آفلاتوكسين پسته در مناطق عمده پسته كاري استان يزد 1387.01.11 1390.09.05کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي خاصيت انتاگونيستي جدايه هاي باكتريايي باغات پسته استان يزد روي قارچ هاي مولد افلاتوكسين 1389.05.02 1392.02.09بري ابرقوئي حسين-387119 ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :