سعید یوسف زاده

s_yousefzadeh@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اکولوژی، گیاهان دارویی، کود بیولوژیک، کشاورزی پایدار
آذربایجان شرقی - مرند
دانشیار
علوم کشاورزی
اینجانب فارغ التحصیل رشته زراعت با گرایش اکولوژی از دانشگاه تربیت مدرس هستم. پس از اخذ بورس توسط دانشگاه پیام نور در تاریخ 91/2/18 در دانشگاه پیام نور مرکز مرند شروع به کار کردم. اینجانب در زمینه آموزشی و فعالیت های پژوهشی مشغول به کار هستم. رتبه علمی اینجانب دانشیار بوده و در زمینه تغذیه گیاهان دارویی و تاثیر عوامل اکولوژیک در گیاهان دارویی بیش از 50 مقاله علمی پژوهشی و ISI به چاپ رسانده ام.
دانشگاه آزاد خویکارشناسیزراعت و اصلاح نباتات13781383
تربیت مدرسکارشناسی ارشدزراعت13831385
تربیت مدرسدکتریزراعت13861390
آموزشیدانشگاه مرنداستادیار1391کنون
اجراییدانشگاه زنوزسرپرست96کنون
مقالات منتشر شده در نشریات ISI8 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی12 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه19 مورد مشاهده
خاکشناسی عمومی1388تالیفجهش
تغذیه گیاهان زراعی1390تدویندانشگاه پیام نور
مرجع کامل زراعت (زراعت عمومی، غلات، نباتات صنعتی، گیاهان علوفه ای و دیمکاری)1391تالیفجهش
اثرسطوح مختلف نانو کود آهن و تراکم بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بادرشبویه  ناظر علمی :
تاثير شرایط آب و هوایی و منطقه بر خصوصیات کمی، کیفی، درصد و اجزای اسانس گیاه دارویی بادرشبو ((Dracocephalum moldavica L.فاطمه سفید کن ناظر علمی :
آشنایی با نرم افزار SAS
آشنایی با نرم افزار SPSS
آشنایی با نحوه اسانس گیری در گیاهان دارویی
آشنایی با نحوه استخراج رنگدانه های فتوسنتزی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :