سعید عابسی

abesy2002@yahoo.com
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان یزد
استادیار
مدیریت اجرایی MBA
دانشگاه علامه طباطبائیکارشناسیمدیریت بازرگانی13551359
دانشگاه علامه طباطبائیدکترای تخصصیمدیریت دولتی گرایش منابع انسانی13821386
دانشگاه تگزاس دالاس (دنتون)کارشناسی ارشدمدیریت اجرایی mba19801982
اجراییسازمان مرکزی دانشگاه پیام نورعضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه  
اجراییسازمان مرکزی دانشگاه پیام نورعضو شورای تخصصی گروه مدیریت بازرگانی و دولتی1371 
اجراییدانشگاه پیام نور استان یزد مرکز تفتمعاونت دانشگاه13791380
اجراییدانشگاه پیام نور استان یزد مرکز تفتریاست دانشگاه13801384
اجراییدانشگاه پیام نور منطقه 4مشاور ریاست13851385
اجراییدانشگاه پیام نور منطقه 4مشاور ریاست13881388
اجراییسازمان مرکزی دانشگاه پیام نورعضو شورای تخصصی گروه مدیریت دولتی و جهانگردی1392 
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان یزدریاست دانشگاه پیام نور استان یزد1394 
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی4 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه21 مورد مشاهده
توانمندسازی کارکنان1386تالیف 
توانمند سازی واگذاری کار و تفویض اختیار1393تالیف 
مدیریت ارتباط با مشتری1390تالیف 
(كاربردي) بررسي توانمندسازي كاركنان دانشگاه پيام نور استان يزد و ارائه الگو   ناظر علمی :
(كاربردي) راهكارهاي توسعه فعاليت هاي پژوهشي و فناوري در ميان اعضاي هيئت علمي و دستياران علمي دانشگاه هاي پيام نور استان يزد   ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي كارايي نسبي مديريت گردشگري استان¬هاي كشور دربرنامه سوم و چهارم توسعه کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي كارايي نسبي مديريت گردشگري استانهاي كشور دربرنامه سوم و سالهاي ابتدايي چهارم توسعه کارفرماي طرح: دانشگاه ازاد يزد ناظر علمی :
(بنيادي) بررسي نقش عوامل بازاريابي بر صنعت جهانگردي 1388.06.17 1390.06.28  ناظر علمی :
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :