سعید گودرزی

sgoodarzi1355@pnu.ac.ir
09188526632
sgoodarzi1355@yahoo.com
مسایل اجتماعی، روش شناسی، آمار
همدان - همدان
استادیار
علوم اجتماعی
شهید بهشتیکارشناسیپژوهشگری علوم اجتماعی13751379
فردوسی مشهدکارشناسی ارشدپژوهش علوم اجتماعی13791381
مرکز تحصیلات تکمیلیدکتریجامعه شناسی مسایل اجتماعی13891394
آموزشیدانشگاه پیام نور تویسرکانعضو هیات علمی13851395
اجراییدانشگاه پیام نور تویسرکانمسئول کارآفرینی13871389
اجراییدانشگاه پیام نور تویسرکانمسئول پژوهشی13891391
مدیریتیپبام نور تویسرکانریس دانشگاه پبام نور تویسرکان13951401
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی5 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه15 مورد مشاهده
آزمون های طبقه بندی شده آمار1386تالیف 
هویت و سبک زندگی1397تالیفاندیشه احسان
کتاب کاربرد آمار در علوم اجتماعی همراه با دستورات Spss1388تالیف 
بازنشستگی و ناخرسندیهای آن؛ گونه شناسی سبک زندگی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری1400تالیفمؤسسه راهبردهای بازنشستگی صبا : نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری
نابرابری و امنیت در سطوح خرد و کلان1398تالیفاندیشه احسان
بررسی عوامل مرتبط با احساس امنیت اجتماعی در استان همدان (با تأکید بر نقش ناجا) و ارائه¬ی راهکارهایی برای بهبود آن  ناظر علمی : دکتر نصراله عرفانی
بررسي عوامل فرهنگي- اجتماعي موثر بر گرايش جوانان استان همدان به دين در سال 1387علي حسين كارخانه ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر گرايش روستاييان استان همدان به مشاركت اجتماعي شمس مجيد ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي عوامل موثر بر افزايش بهره وري كاركنان دانشگاه هاي پيام نور استان همدان 1387.10.21 1388.06.26محمديان منصور صاحبه-385021 ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي ميزان مشاركت سياسي جوانان استان همدان 1387.04.31 1387.09.28فقيه زاده گرجي حامد-389108 ناظر علمی :
(كاربردي) سنجش سرمايه ي اجتماعي در استان همدان و عوامل مرتبط با آن 1389.02.01 1392.03.22  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي عوامل مؤثر بر افزايش بهره وري كارمندان دانشگاه هاي آزاد اسلامي استان همدان تقوايي رضا ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي ميزان شيوع اعتياد به سيگار در جوانان استان همدان و عوامل مرتبط با آن   ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي سلسله مراتب ارزشي جوانان استان همدان و عوامل مرتبط با آن 1389.05.04 1392.03.22  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي عوامل موثر بر افزايش بهره وري كاركنان دانشگاه هاي پيام نور استان همدان 1387.10.21 1388.06.26محمديان منصور صاحبه-385021 ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي گسست بين نسلي جوانان استان همدان و عوامل مرتبط با آن 1387.06.24 1388.06.11  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي ميزان گرايش دانشجويان دانشگاه هاي استان همدان به مواد مخدر و عوامل مرتبط با آن 1387.10.25 1388.08.06  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي عوامل مؤثر بر خودكشي در استان همدان   ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي معيارها و ميزان گرايش دانشجويان پسر و دختر مجرد دانشگاه هاي استان همدان به ازدواج در سال 1386 و عوامل مؤثر بر آن برنا علي محمد ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي ارتباط بين رضايت شغلي و ميزان كارايي اساتيد (اعضاي هيأت علمي و دستياران علمي) دانشگاه هاي پيام نور استان همدان 1387.04.09 1387.10.11کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
مقاله نویسی
روش تحقیق
آمار پیشرفته
نرم افزار SPSS
نرم افزار LISREL
نرم افزار AMOS
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :