سهام مخلص

smokhless@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
لرستان - پل‌دختر
استادیار
کلام فلسفه دین
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
نشریات یا مجلات فاقد نمایه3 مورد مشاهده
فن ترجمه1388ترجمه 
(بنيادي) رويكردانتقادي به مفهوم دنيوي شدن در انديشه روشنفكران ديني - سروش ملكيان و شبستري ايماني پور محمدمهدي ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :