صمد ظهیری آغجه دیزج

samadzahiri@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
آذربایجان شرقی - هشترود
استادیار
دانشکده علوم اجتماعی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
برداشت مسلمانان از عدالت1394ترجمه 
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :