سمانه متقی

Smottaghi@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
البرز - کرج
استادیار
علوم و مهندسی کشاورزی
دانشگاه تهرانکارشناسیزراعت و اصلاح نباتات13781382
دانشگاه تهرانکارشناسی ارشدزراعت13831386
دانشگاه تهراندکتریاکولوژی گیاهان زراعی13861391
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها12 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC8 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :