سامی سجادی فر

ss_sajjadifar@yahoo.com
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مطالعه، اینترنت، ورزش و فیلم و سریال
ایلام - ایلام
دانشیار
شیمی
دانشگاه شهید چمران اهواز کارشناسی دبیری شیمی 13701374
ارومیهکارشناسی ارشدشیمی آلی 13771379
پیام نور مشهد دکتری تخصصی شیمی الی 13861391
آموزشیآموزش و پرورش استان ایلام دبیر شیمی 13701389
آموزشیدانشگاه پیام نور ایلاممدیر گروه شیمی دانشگاه پیام نور مرکز ایلام 13871388
آموزشیدانشگاه پیام نور ایلام عضو هیأت علمی گروه آموزشی شیمی 1390کنون
اجراییدانشگاه پیام نور ایلامرییس دانشگاه پیام نور مرکز ایلام 13911392
آموزشیدانشگاه پیام نور استان ایلاممدير گروه علوم پايه دانشگاه پيام نور استان ايلام13911392
اجراییدانشگاه پیام نور استان ایلامعضو شوراي نظارت و ارزيابي دانشگاه پيام نور استان ايلام13911392
اجراییدانشگاه پیام نور استان ایلامدبير هم انديشي اساتيد در دانشگاه پيام نور استان ايلام13911392
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز ایلاممعاون آموزشي دانشگاه پيام نور مركز ايلام 13911392
آموزشیدانشگاه پیام نور ایلامعضو شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور ایلام 13911393
آموزشیدانشگاه پیام نور استان ایلاممدير مسئول و راه انداز اولين نشريه شيمي دانشگاه پيام نور كشور (Iranian Chemical Communication)1392کنون
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز ایلامرئيس شوراي فرهنگي دانشگاه پيام نور مركز ايلام 13921393
اجراییوزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پارک علم و فناوری ایلام عضو كميته تشخيص صلاحيت شركت ها و مؤسسات دانش بنيان استانهاي ايلام، كرمانشاه و لرستان13931394
اجراییپارک علم و فناوری استان ایلام مسئول راه انداز و سرپرست پیارک علم و فناوری استان ایلام 13931394
مدیریتیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پارک علم و فناوری ایلامدبير استاني پنجمين جشنواره و نمايشگاه ملي علم تا عمل اسنفدماه 93 – مصلي تهران13931393
اجراییدانشگاه پیام نور - سازمان مرکزیعضو كميته راهبردي نظام نوآوري دانشگاه پيام نور كشور 13941394
آموزشیانجمن پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد کشور عضو هيئت مديره انجمن پاركهاي علم و فناوري و مراكز رشد كشور13941395
آموزشیانجمن پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد کشورنايب الرئيس انجمن پاركهاي علم و فناوري و مراكز رشد كشور13941395
اجراییدانشگاه پیام نور ایلاممدیر گروه شیمی 1395کنون
مقالات منتشر شده در نشریات ISI31 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS7 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه59 مورد مشاهده
مجموعه کتابهای شیمی 2341385تالیفهانیوان
An Efficient Facile and one-pot Synthesis of 2-Arylsubstituted Benzimidazole Derivatives using 1-Methyl-3-(2-Oxyethyl)-1H-Imidazol-3-ium-Borate Sulfonic Acid as a Recyclable and Highly Efficient Ionic Liquid Catalyst at Green Condition دانشجویان ارشد اینجانب ناظر علمی : دکتر احمد نیک سرشت
مدیر مسئولی نشریه ICC
هدایت و راهنمایی شرکت های دانش بنیان برای تجاری سازی بر مبنای تجربیات قبلی
نوشتن مقاله و راهنمایی پروژه های دانشجویان ارشد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :