سمیرا وزیری

s_vaziri@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
آذربایجان شرقی - مراغه
استادیار
زیست شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قمکارشناسیمیکروبیولوژی7982
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قمکارشناسی ارشدمیکروبیولوژی8486
دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان دکترابیوشیمی9297
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز مراغههیت علمی دانشگاه پیام نور 8898
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها23 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی5 مورد مشاهده
بیوشیمی قندها .ساختار و متابولیسم قندها1394تالیفانتشارات نژادی
(كاربردي) بررسي ميزان آلودگي پنيرهاي محلي به كليفرم و كليفرم مدفوعي و اشريشياكلي در شهر مراغه   ناظر علمی : دکتر انزابی
بررسی اثرات آنتی باکتریال گیاه آرتزاعین الله ولیزاده ناظر علمی : سمیرا وزیری
بررسی اثرات ضد باکتریایی اسانس گیاه آویشن (Zataria multiflora) بر سویه های کلینیکی اشریشیاکلی  ناظر علمی : فاطمه محسن نژاد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :