sana.sadeghi@gmail.com
s.sadeghi@pnu.ac.ir
سيستمهاي توليدپراکنده (DG),انرژي هاي تجديد پذير,کاربرهاي الگوريتم هاي هوش مصنوعي در سيستمهاي انتقال وتوزيع,سيستم¬هاي انتقال و توزيع,ادوات FACTS,هوش مصنوعی، بازار برق، پایداری سیستم های قدرت.
صنعتی شاهرود
مربی
مهندسی برق
بوعلی سینا همدانکارشناسی مهندسی برق- قدرت13811385
صنعتی شاهرودکارشناسی ارشدمهندسی برق- قدرت13871389
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز همدانمدیر امور کارگاه ها13921398
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز همداناحداث و راه اندازی بیش از ده عنوان کارگاه آزمایشگاه آموزشی13921398
آموزشیIET Image Processing journalداوری مقالات ISI20152018
مقالات منتشر شده در نشریات ISC4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی3 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه9 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :

موضوع پیام :
متن پیام :