سارا رستمی

Dr.Rostami@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
البرز - ماهدشت
استادیار
حقوق
دانشگاه پکن 3دکتری حقوق بین الملل13901393
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها17 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS3 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی12 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی8 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه1 مورد مشاهده
دیوان بین المللی دادگستری 1396تالیفدارالفکر
میادین مشترک نفت و گاز در حقوق بین الملل 1397تالیفدارالفکر
حقوق تجارت بین الملل1398تالیفدارالفکر
شبیه سازی انسان ( بررسی علمی فن آوری شبیه سازی و مباحث پیرامون آن )1389تالیفنسیم کوثر
انصاف و حقوق بین الملل1395تالیفراز نهان
حقوق بین الملل محیط زیست 1399تالیفدارالفکر
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
داوری بین المللی
مهارت هفت گانه کامپیوتر ICDL
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :