دکتر محمدرضا سرمدی

sarmadi@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
تهران - تهران
استاد
علوم تربیتی
دانشگاه تهرانکارشناسیروانشناسی بالینی13621366
دانشگاه تربیت معلمکارشناسی ارشدعلوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی13671370
دانشگاه شهیدچمران اهوازدکتریعلوم تربیتی گرایش فلسفه تعلیم وتربیت13801384
اجراییدانشگاه پیام نور استان لرستانمعاون آموزشی و سرپرست مرکز الیگودرز دانشگاه پیام نور 13711373
اجراییسازمان مرکزی دانشگاه پیام نورسرپرست امور اداری دانشگاه پیام نور 13731375
اجراییسازمان مرکزی دانشگاه پیام نورمشاور معاون اداری و مالی و سرپرست مدیریت نظارت و ارزیابی اجرایی 13751378
اجراییسازمان مرکزی دانشگاه پیام نورعضو علی البدل هیات بدوی رسیدگی انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه 1376 
اجراییسازمان مرکزی دانشگاه پیام نورعضو کمیته مدیریت شورای اسلامی کردن دانشگاه پیام نور 1376 
اجراییسازمان مرکزی دانشگاه پیام نورعضو کمیته اجرایی دهمین کنفرانس انجمن آسیایی دانشگاههای باز 13761376
اجراییسازمان مرکزی دانشگاه پیام نور مدیر کارگزینی 13781381
اجراییسازمان مرکزی دانشگاه پیام نورمسئول امور جاری ستاد امور رفاهی 13781381
اجراییدانشگاه پیام نور عضو کمیته اجزایی پانزدهمین اعضای هیت علمی دانشگاه پیام نور 13791379
اجراییدانشگاه پیام نور عضو کمیته اجزایی شانزدهمین گردهمایی روسای مراکز دانشگاه پیام نور 13801380
اجراییدانشگاه پیام نور عضو کمیته اجزایی گردهمایی مسئولین و روسای مراکز دانشگاه پیام نور 13851385
اجراییدانشگاه پیام نور عضو هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه پیام نور 78 تاکنون
اجراییسازمان مرکزی دانشگاه پیام نور عضو حقوقی کمیته راهبردی آموزش الکترونیکی اردیبهشت 1393دی 1393
اجراییسازمان مرکزی دانشگاه پیام نورعضو شورای پژوهشی پژوهشکده اردیبهشت 1393تاکنون
اجراییسازمان مرکزی دانشگاه پیام نوردبیر کارگروه برقراری حق الزحمه برای اساتید مدعو کمیته های منتخب بخش ها و کمیسیون تخصصیاردیبهشت 93دی 93
اجراییسازمان مرکزی دانشگاه پیام نور عضو کارگروه تدوین شیوه نامه محتوای الکترونیکی اردیبهشت 93دی 93
اجراییسازمان مرکزی دانشگاه پیام نورعضو کمیسیون موارد خاص دانشگاه پیام نوراردیبهشت 93دی 93
اجراییسازمان مرکزی دانشگاه پیام نوررئیس بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی اردیبهشت 94تاکنون
اجراییسازمان مرکزی دانشگاه پیام نوررئیس بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسیاردیبهشت 94تاکنون
اجراییدانشگاه پیام نورمدیر گروه آموزشی دکتر رشته علوم تربیتی دانشگاه پیام نوراردیبهشت ماه 88 تاکنون
اجراییدانشگاه پیام نوردبیر کارگروه نحوه پرداخت حق فنی به کاربران سیستم های فنی فاقد مدرک مرتبط اردیبهشت93 دی 93
اجراییسازمان مرکزی دانشگاه پیام نورعضو شواری نظارت بر چاپ و انتشارت دانشگاه پیام نوراردیهشت 93دی 93
اجراییسازمان مرکزی دانشگاه پیام نور عضو کمیته گرنت عوم تربیتی دانشگاه پیام نور تیر ماه 90 تاکنون
اجراییسازمان مرکزی دانشگاه پیام نورمدیر کل برنامه ریزی آموزشی دانشگاه پیام نوردی 92شهریور 93
اجراییسازمان مرکزی دانشگاه پیام نورمدیر کارگروه سیستم آموزشی گلستان دانشگاه پیام نوردی ماه92 مرداد 93
اجراییسازمان مرکزی دانشگاه پیام نورعضو شورای انضباطی بدوی دانشگاه پیام نوردی ماه92 تاکنون
اجراییدانشگاه پیام نور قائم مقام ریاست دانشگاه پیام نور شهریور 1393دی ماه 1393
اجراییسازمان مرکزی دانشگاه پیام نورمدیرگروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نورشهریور 851389
داخل دانشگاهی3 مورد مشاهده
رتبه های علمی کسب شده و جوایز1 مورد مشاهده
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی14 مورد مشاهده
مدیر مسئول، سردبیر و یا عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی - پژوهشی معتبر1 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها23 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC66 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI15 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS6 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی69 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی4 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه63 مورد مشاهده
وزارت بهداشت1 مورد مشاهده
ویرایش علمی و طراحی آموزشی کتب11 مورد مشاهده
روابط انسانی در سازمانهای آموزشی1388تالیفدانشگاه پیام نور
كاربرد كامپيوتر در علوم تربيتي1387تالیفدانشگاه پیام نور
مبانی نظری و فلسفی آموزش از دور1390تالیفدانشگاه پیام نور
مدیریت اسلامی1386تالیفدانشگاه پیام نور
راه های غنی سازی اوقات فراغت1395تالیفدانشگاه پیام نور
مهارت های ارتباطی با تمرکز بر مهارت های ارتباطی در کلاس درس1391تالیفانتشارات ادنا
نگرشی بر مبانی مدیریت اسلامی1387تالیفدانشگاه پیام نور
مهارتهاي تحصيلي در نظام آموزش از راه دور1387تالیفدانشگاه پیام نور
یادگیری از دور در عصر اطلاعات و ارتباطات1390تالیفدانشگاه پیام نور
نگاهی دوباره به مبانی فلسفی تیلوریسم و T.Q.Mدر سازمان آموزش و پرورش1388تالیفدانشگاه پیام نور
 چگونه تحقیق کنیم؟ 1388ترجمهدانشگاه پیام نور
مطالعه تطبيقي نظام هاي آموزش از دور1389تالیفدانشگاه پیام نور
 یادگیری الکترونیکی(راهبردها و الگوها)1391تالیفانتشارات کرمان خدمات فرهنگی کرمان
مديريت فرايند آموزش1387تالیفدانشگاه پیام نور
مديريت كلاس1388تالیفدانشگاه پیام نور
واژه نامه فلسفه تعلیم و تربیت1393تالیفدانشگاه پیام نور
تحلیل معرفت شناسی مکتب سازنده گرایی بر مبنای معرفت شناسی اسلامی و استلزامات تربیتی آن در آموزش از  ناظر علمی :
مطالعه و تحلیل جایگاه اخلاق در نظام آموزش از راه دور با تاکید بر چالشهای موجود اخلاقی – ارزشی هزاره سوممرجان معصومی فرد ناظر علمی : دانشگاه پیام نور
(كاربردي) ارائه مدل علي اخلاق كار اسلامي و تعهد شغلي با نقش واسطه اي عدالت وارزشهاي شغلي در بين اعضاي علمي دانشگاه پيام نور 1392.04.12 1392.10.10  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي عوامل موثر بر قصد به كارگيري تدريس آنلاين توسط اعضاي هيات علمي دانشگاه پيام نور با تاكيد برفلسفه تدريس   ناظر علمی :
(كاربردي) مطالعه ذهنيت فلسفي مديران مراكز و واحد هاي دانشگاه پيام نور 1387.09.20 1390.01.29  ناظر علمی :
(كاربردي) دانشگاه پيام نور و توسعه منطقه اي مورد مطالعه استان مركزي   ناظر علمی :
(كاربردي) تحليل مبنا ي فلسفي ارزش شنماسي اسلام و پراگماتيسم و نقش آن در تعليم و تربيت 1389.04.02 1391.02.04  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي ميزان امادگي اعضاي هيات علمي نسبت به پذيرش تفكر مديريت كيفيت فراگير در دانشگاه پيام نور و رابطه ان با برخي از ويزگي هاي انان- تحصيلات تكميلي   ناظر علمی :
(كاربردي) مطالعه وتحليل مباني فلسفي اموزش از دور از منظر مكاتب عمده فلسفي 1387.12.14 1388.09.22  ناظر علمی :
(كاربردي) مطالعه وتحليل مفاهيم كاربردي برنامه ريزي و.... در نهج البلاغه ودلالت هاي تربيتي ان در اموزش از دور-آپلود ندارد   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد