سید حسن هاشمیان فر

hashemian118@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
یزد - مهریز
مربی
علوم سیاسی
اما صادق (ع)کارشناسی ارشد پیوستهمعارف اسلامی و علوم سیاسی  
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعیدکتریسیاستگذاری فرهنگی  
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز مهریزمدیر اداری  
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
بررسی رفتار سیاسی مراجع تقلید شیعه در سال های 1332 تا 13571390تالیفدانشگاه امام صادق (ع)
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :