دکتر سیّد جلال موسوی نسب

sayedjalal.moosavinasab@yahoo.com
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
لرستان - بروجرد
استادیار
گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشگاه تهرانکارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی13781382
دانشگاه تهرانکارشناسی ارشدفقه و مبانی حقوق اسلامی13831386
دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشگاه تهراندکترای تخصصیفقه و مبانی حقوق اسلامی13931399
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز بروجردعضو هیئت علمی 13871401
مدیریتیدانشگاه پیام نور مرکز بروجردمدیر گروه آموزشی حقوق، الهیّات و علوم اسلامی13881401
آموزشیدانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز تحصیلات تکمیلی خرّم آباد تدریس دروس تخصصی مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی13991401
مقالات منتشر شده در نشریات ISC2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه6 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(كاربردي) وضعيت فقهي و حقوقي عده زوجه نابارور   ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :