سیده سعیده حسینی زاده مهرجردی

archisad@pnu.ac.ir
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان یزد
مربی
مهندسی معماری
دانشگاه یزدکارشناسی ارشد پیوستهمعماری13771386
دانشگاه یزددکتری تخصصیمعماری1395 
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز یزدمسئول امور فرهنگی و دبیر شورای فرهنگی13881389
اجراییدانشگاه پیام نور استان یزدمسئول امور بانوان 13891389
اجراییدانشگاه پیام نور استان یزدمسئول امور بانوان 13891389
اجراییدانشگاه پیام نور استان یزدمدیر گروه هنر و معماری استان13901395
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
رتبه های علمی کسب شده و جوایز2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC4 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه14 مورد مشاهده
مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی عمران معماری و توسعه پایدار1393تالیف 
تاریخ معماری جهان از نخستین تمدن ها تاعصر حاضر1391ترجمه 
مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی عمران معماری و توسعه پایدار1393تالیف 
(كاربردي) تعيين جهت گيري براي حياط مركزي خانه هاي يزد جهت دريافت تابش بهينه براي صرفه جويي در مصرف انرژي 1389.11.17 1391.03.22شهراد الهه-390451 ناظر علمی :
(توسعه اي) بررسي صنايع چوبي استان يزد شهراد الهه-390451 ناظر علمی :
(توسعه اي) بررسي صنايع چوبي استان يزد شهراد الهه-390451 ناظر علمی :
(كاربردي) تعيين جهت گيري براي حياط مركزي خانه هاي يزد جهت دريافت تابش بهينه براي صرفه جويي در مصرف انرژي 1389.11.17 1391.03.22شهراد الهه-390451 ناظر علمی :
(بنيادي) گونه شناسي كتيبه هاي موجود در مسجد جامع يزد از حيث هنري 1391.12.06 1392.03.20  ناظر علمی :
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :