سیده سعیده حسینی زاده مهرجردی

archisad@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
یزد - یزد
استادیار
مهندسی معماری
دانشگاه یزدکارشناسی ارشد پیوستهمعماری13771386
دانشگاه یزددکتری تخصصیمعماری1395 
دانشگاه یزددکتری تخصصیمعماری13951401
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز یزدمسئول امور فرهنگی و دبیر شورای فرهنگی13881389
اجراییدانشگاه پیام نور استان یزدمسئول امور بانوان 13891389
اجراییدانشگاه پیام نور استان یزدمسئول امور بانوان 13891389
اجراییدانشگاه پیام نور استان یزدمدیر گروه هنر و معماری استان13901395
داخل دانشگاهی1 مورد مشاهده
رتبه های علمی کسب شده و جوایز2 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC7 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه14 مورد مشاهده
مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی عمران معماری و توسعه پایدار1393تالیف 
تاریخ معماری جهان از نخستین تمدن ها تاعصر حاضر1391ترجمه 
مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی عمران معماری و توسعه پایدار1393تالیف 
(كاربردي) تعيين جهت گيري براي حياط مركزي خانه هاي يزد جهت دريافت تابش بهينه براي صرفه جويي در مصرف انرژي 1389.11.17 1391.03.22شهراد الهه-390451 ناظر علمی :
(توسعه اي) بررسي صنايع چوبي استان يزد شهراد الهه-390451 ناظر علمی :
(توسعه اي) بررسي صنايع چوبي استان يزد شهراد الهه-390451 ناظر علمی :
(كاربردي) تعيين جهت گيري براي حياط مركزي خانه هاي يزد جهت دريافت تابش بهينه براي صرفه جويي در مصرف انرژي 1389.11.17 1391.03.22شهراد الهه-390451 ناظر علمی :
(بنيادي) گونه شناسي كتيبه هاي موجود در مسجد جامع يزد از حيث هنري 1391.12.06 1392.03.20  ناظر علمی :
طراحی و نظارت معماری
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :