سید رضا یوسفی

reza_jevad@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
فلسفه و کلام اسلامی ، معارف اسلامی ؛ عرفان ؛ قرآن و حدیث
تهران - پاکدشت
مربی
معارف
عضو علمی گروه معارف دانشگاه پیام نور ؛دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته فلسفه و کلام اسلامی؛ و فقه و مبانی حقوق ؛ و دارای مدرک سطح 4 (دکتری)حوزه علمیه
دانشگاه علوم اسلامی رضویقبل از سال 1372 که هنوز دانشگاه مورد تایید وزات علوم قرار نگرفته بخاطر حجم درسها و واحدها دوره طولانی بوده بعد از تایید و تعدیل واحدها مانند دیگر دانشگاههافلسفه و کلام 13671374
حوزه علمیهسطح 4فقه و اصول و فلسغه و کلام 6397
دانشگاه علوم اسلامی رضویکارشناسی فلسفه و کلام 6874
دانشگاه علوم اسلامی رضویکارشناسی ارشدفلسفه و کلام7780
آموزشیمدیر گروه فلسفه و کلام دانشگاه علوم اسلامی رضویمدیر گروه13721374
آموزشیمدیر گروه کلام اسلامی جامعه الزهرا مدیر گروه13891393
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی2 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه1 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
آشنایی با زبان عربی به صورت تخصصی ؛آشنایی با زبان انگلیسی عمومی و.....
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :