سید روح اله قرشی

Ghorashi@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
فارس - لار
استادیار
مدیریت دولتی
دانشگاه امام صادق علیه السلامکارشناسی ارشد پیوستهمدیریت بازرگانی13791386
پردیس فارابی دانشگاه تهراندکتریمدیریت دولتی13871391
اجراییدانشگاه امام صادق علیه السلامکارشناس طرح و برنامه13891391
آموزشیدانشگاه پیام نور فارسعضو هیات علمی13921401
مدیریتیدانشگاه پیام نور لارستانسرپرست دانشگاه13931394
مدیریتیدانشگاه پیام نور لارستانسرپرست دانشگاه14011401
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه9 مورد مشاهده
مشارکت عمومی و نظارت همگانی1394تالیفدانش های بنیادی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
مهارت ICDL
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :