سیدولی الله میرحسینی

svmir@pnu.ac.ir
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
دانشگاه پیام نور استان یزد
استادیار
اقتصاد
دانشگاه امام صادق (ع)کارشناسی ارشدمعارف اسلامی و اقتصاد13641371
دانشگاه علامه طباطباییدکتریاقتصاد گرایش شهری و منطقه ای13831389
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان یزدمدیر گروه اقتصاد، حسابداری و مدیریت  
مدیریتیمنطقه 4 پیام نور معاون منطقه 4 پیام نور   
مدیریتیدانشگاه پیام نور مرکز یزدمسئول امور جاری  
مدیریتیدانشگاه پیام نور مرکز مهریزمسئول امور جاری  
مدیریتیدانشگاه پیام نور مرکز اردکانمعاون مرکز  
آموزشیدانشگاه پیام نور استان یزدعضو شورای آموزشی  
مدیریتیدانشگاه پیام نور مرکز یزدسرپرست دانشگاه پیام نور مرکز یزد1395 
اجراییدانشگاه پیام نور مرکز یزدعضو شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور استان یزد1395 
مدیریتیدانشگاه پیام نور مرکز یزدرئیس شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز یزد13971398
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها5 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS1 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه20 مورد مشاهده
مجموعه تست اقتصاد کلان1381تدوینقداست
مجموعه تست مالیه عمومی و بودجه دولتی 1382تدوینقداست
راهنما و بانک سوالات امتحانی اصول علم اقتصاد 2 ( اقتصاد کلان1391تالیف 
راهنما و بانک سوالات امتحانی مالیه عمومی و تعیین خط مشی مالی دولتها1391تالیف 
راهنما و بانک سوالات امتحانی اصول بودجه دولتی1391تالیف 
کاملترین راهنما و بانک سوالات اقتصاد خرد1391تالیف 
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
هیچ اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :  
پست الکترونیک :  

 
موضوع پیام :  
متن پیام :