شهریار سعیدیان

saeedyan@pnu.ac.ir
09188751305
saeedyan@pnu.ac.ir
https://scholar.google.com/citations?user=fT-ShAoAAAAJ&hl=en
https://scholar.google.com/citations?user=fT-ShAoAAAAJ&hl=en
saeedyan@pnu.ac.ir
saeedyan@pnu.ac.ir
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-5267-3475
https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0001-5267-3475
کردستان - سنندج
دانشیار
زیست شناسی
شیرازکارشناسیزیست شناسی عمومی13731377
تهرانارشدبیوشیمی13771379
تهراندکتریبیوشیمی13811386
مدیریتیدانشگاه پیام نور بیجارمعاون آموزشی13861387
مدیریتیدانشگاه پیام نور سقزرئیس مرکز13871389
مدیریتیدانشگاه پیام نور سنندجرئیس مرکز13891391
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان کردستانمعاون استان13911395
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان کردستانمسئول نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت1398 
مقالات منتشر شده در نشریات ISI5 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه34 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
(بنيادي) بررسي خصوصيات آنزيماتيك و كينتيكي آنزيم پلي فنل اكسيداز در گوجه فرنگي ريز استان كردستان 1389.04.30 1391.12.28  ناظر علمی :
(توسعه اي) برسي ويزگيهاي سينتيكي پلي فنل اكسيداز گوجه فرنگي   ناظر علمی :
(توسعه اي) بررسي اثر فعاليت فنل اكسيداز در حضور اسيدهاي آمينه سيستئين و گلايسين   ناظر علمی :
(توسعه اي) برسي زمان تاخير آنزيم ژلي فنل اكسيداز 1388.02.15 1390.12.27کارفرماي طرح: دانشگاه پيام نور ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :