فاطمه شکردست

f.shekardast@pnu.ac.ir
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
خوزستان - سوسنگرد
استادیار
زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه شهید چمران لیسانسزبان و ادبیات فارسی 13751379
دانشگاه آزاد واحد دزفول فوق لیسانسزبان و ادبیات فارسی 13811383
مرکز تحصیلات تکمیلی پیام نور دکترازبان و ادبیات فارسی 13881394
آموزشیدانشگاه پیام نور مرکز سوسنگرد استاد13881401
مقالات منتشر شده در نشریات ISI1 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی5 مورد مشاهده
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
خوشنویسی
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد

نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیک :
موضوع پیام :
متن پیام :