sm_shobeiri@pnu.ac.ir
sm_shobeiri@pnu.ac.ir
دانشگاه پیام نور استان تهران
استاد
آموزش محیط زیست
دانشگاه آزاد کرجکارشناسیعلوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی13671371
دانشگاه آزاد رودهنکارشناسی ارشدعلوم تربیتی گرایش برنامه ریزی آموزشی13761378
میسور هندوستاندکتریآموزش محیط زیست13811384
اجراییسازمان مركزی دانشگاه پیام نورنماينده معاونت آموزشي و سنجش در خصوص راه اندازي رشته هاي كارشناسي به شيوه برنامه هاي راديو و تلويزيون13851388
اجراییسازمان مركزی دانشگاه پيام نوررئيس گروه برنامه ريزي آموزشي 13851386
اجراییسازمان مركزی دانشگاه پیام نورمعاون مديريت برنامه ريزي و تحصيلات تكميلي 13851387
اجراییسازمان مركزی دانشگاه پیام نورعضو شوراي تخصصي گروه علوم تربيتي 13851390
اجراییسازمان مركزی دانشگاه پیام نورعضو حقوقي شوراي آموزشي مركز هماهنگي و پذيرش بين الملل 13851391
اجراییسازمان مركزی دانشگاه پیام نورعضو كميته علمي دوره دكتري تخصصي رشته علوم تربيتي 13851390
اجراییسازمان مرکزی دانشگاه پیام نورعضو كميته بررسي و تدوين آئين نامه دوره دكتري تخصصي 13871391
اجراییسازمان مرکزی دانشگاه پیام نوردبير شوراي آموزشي 13871391
اجراییسازمان مركزی دانشگاه پیام نورمدير برنامه ريزي آموزشي و تحصيلات تكميلي 13871391
اجراییسازمان مرکزی دانشگاه پیام نورعضو شوراي تدوين و انتشارات دانشگاه پیام نور13881391
اجراییسازمان مركزی دانشگاه پیام نوررئيس گروه آموزش محيط زيست 13881390
اجراییسازمان مرکزی دانشگاه پیام نورعضو شوراي تخصصي گروه آموزش محيط زيست 1388تاکنون
اجراییسازمان مركزی دانشگاه پیام نورنماينده معاونت آموزشي جهت نظارت بر پخش برنامه هاي درسي از شبكه آموزش سيما13881390
اجراییوزارت علوم، تحقيقات و فناوريعضو كميته زيست شناسي13881390
اجراییسازمان بين المللي زيست محيطي و جهاني شدنمسئول كارگروه علمي و بين المللي زيست محيطي و جهاني شدن1389تاکنون
اجراییسازمان محيط زيستعضو شوراي چاپ و نشر سازمان محيط زيست1389تاکنون
اجراییسازمان مرکزی دانشگاه پیام نورعضو کمیته هماهنگی شورای گسترش آموزش عالی (خاص دانشگاه پیام نور)13901391
اجراییسازمان محیط زیست- وزارت علوم تحقیقات و فناوری- سازمان مرکزی دانشگاه پیام نورمجری کلان پروژه«توسعه و ارتقاء فرهنگ زیست محیطی با هدف مشارکت مردم در حفاظت» 1391تاکنون
اجراییدانشگاه پیام نور استان همدانعضو شورای تخصصی رشته علوم تربیتی1391تاکنون
اجراییسازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس عضو شورای پژوهش و فناوری 1391تاکنون
اجراییسازمان محیط زیستعضو کارگروه اجرایی بند الف ماده 189 قانون برنامه پنجم توسعه کشور1391تاکنون
اجراییپژوهشکده سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور عضو شورای گروه پژوهشی آموزش الکترونیک (آینده پژوهی)1392تاکنون
اجراییسازمان مرکزی دانشگاه پیام نوردبیر شورای تخصصی آموزش محیط زیست1393تاکنون
اجرایی دانشگاه پیام نورعضو کمیته ارتقاء و پژوهش در حوزه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور1393 
آموزشیبرنامه ریزی آموزش عالیعضو کمیته تخصصی محیط زیست گروه میان رشته ای دفتر برنامه ریزی آموزش عالی1394 
آموزشیپژوهشکده آموزش باز و از راه دورعضو شورای گروه پژوهشی علوم اجتماعی و روانشناسی پژوهشکده آموزش باز و از راه دور1394 
آموزشیسازمان مرکزی دانشگاه پیام نورعضو شورای برنامه ریزی و هماهنگی بین دانشگاه و وزارت صنعتف معدن و تجارت1395 
مدیریتیدانشگاه پیام نور استان تهرانمدیر گروه آموزشی و پژوهشی آموزش محیط زیست استان تهران1395 
اجراییدانشگاه پیام نوررئیس کرسی یونسکو آموزش محیط زیست1396 
داخل دانشگاهی7 مورد مشاهده
رتبه های علمی کسب شده و جوایز2 مورد مشاهده
فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی12 مورد مشاهده
مدیر مسئول، سردبیر و یا عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی - پژوهشی معتبر4 مورد مشاهده
مقالات ارائه شده در سایر همایش ها31 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISC56 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات ISI10 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات SCOPUS5 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - پژوهشی66 مورد مشاهده
مقالات منتشر شده در نشریات علمی - ترویجی یا علمی - تخصصی10 مورد مشاهده
نشریات یا مجلات فاقد نمایه114 مورد مشاهده
وزارت بهداشت1 مورد مشاهده
ویرایش علمی و طراحی آموزشی کتب3 مورد مشاهده
شناخت مدارس سبز (نظریه‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ریزی) 1397تالیفتالاب
نظریه ها وکاربردهای آموزش محیط زیست1388تالیفدانشگاه پیام نور
آموزش اخلاق محيط زيستي1396ترجمهجهاد دانشگاهی
آموزش محیط زیست برای مدیران1394تالیفکتاب راه
توسعه فرهنگ زیست محیطی در خانه 1397تالیفایرانا رسانه
Environmental Education Textbook1394تالیفدانشگاه پیام نور
روش های تدریس ویژه آموزش محیط زیست1394تالیفدانشگاه پیام نور
آینده نظام سیاستگذاری آموزش محیط زیست (رویکرد جهانی سیاست‌گذاری آموزش برای توسعه پایدار)1394تالیفکتاب راه
(کاربردی) تدوین الگوی مناسب به‌منظور ترویج شاخص‌های زیست محیطی و توسعه پایدار در دانشگاه پیام نور (گواهی پایان کار 1395)  ناظر علمی :
نقش شبکه های اجتماعی در توسعه فرهنگ زیست محیطی (طرح پژوهشی)  ناظر علمی :
بررسی عوامل و شاخص‌های سواد زیست محیطی بزرگسالان به منظور توسعه یادگیری مادام‌العمر (پایان طرح 1396)  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي ميزان توجه به آموزش محيط زيست در برنامه هاي درسي مدارس ابتدايي 1391.02.15 1391.08.06  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي نقش سازمانهاي غير دولتي در آموزشهاي غير رسمي زيست محيطي   ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي شيوه هاي دروني كردن ارزشهاي زيست محيطي در دانش آموزان از ديدگاه دبيران دوره متوسطه شهر تهران 1391.02.15 1391.08.06  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي عوامل موثر بركيفيت آموزشي دوره كارشناسي ارشد آموزش محيط زيست از ديدگاه دانشجويان دانشگاه پيام نور 1390.01.15 1392.03.01  ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي ارزشيابي كيفيت دروني برنامه درسي رشته علوم تربيتي با گرايش برنامه ريزي درسي ارشد از ديدگاه اساتيد، دانشجويان و كارشناسان آموزشي 1387.04.10 1391.11.02  ناظر علمی :
(كاربردي) تحليل ارتباطي نقش رسانه ها با تاكيد بر تلويزيون در آموزش محيط زيست به كودكان 1391.10.11 1392.09.01  ناظر علمی :
(بنيادي) ارائه آموزش هاي همگاني محيط زيست از طريق تكنولوژي تلفن همراه   ناظر علمی :
(كاربردي) بررسي نقش آموزش و پرورش رسمي در ارائه آموزش هاي زيست محيطي در مدارس تهران از ديدگاه معلمان، دبيران و برنامه ريزيان آموزشي دوره هاي تحصيلي سه گانه 1389.04.02 1392.05.27  ناظر علمی :
(كاربردي) ارزيابي برنامه هاي آموزش زيست محيطي در آموزش عالي با استفاده از مدل SWOT 1393.04.12 1393.08.08  ناظر علمی :
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد
اطلاعاتی جهت نمایش وجود ندارد